Hírlevél: 2015 Július - Augusztus

Állásfoglalás működőképes, bizonyítékokra alapozott GMO-politikáért az EU-ban

Hírek, 2015. 06. 15.

Image Text

Állásfoglalás működőképes, bizonyítékokra alapozott GMO-politikáért az EU-ban (Részlet)

Összefoglalás

Ahhoz, hogy Európa versenyképes és fenntartható lehessen, működőképes, bizonyítékokra alapozott GMO-politikát kell folytatnia. Ehhez pedig a következők szükségesek:

 1. A biztonságos termékek engedélyezése az EU egész területére,

 2. az EU-ban jelenleg elfogadott, törvényekben előírt ütemezés betartása és végrehajtása,

 3. megvalósítható és kiszámítható szabályozás,

 4. támogató szabályozó környezet és jogbiztonság,

 5. a kereskedelmet könnyítő intézkedések és

 6. bizalomépítés céljából a kockázatok további kommunikációja

Jelenleg a fenti követelmények egyike sincs maradéktalanul kielégítve. A teljesítésükhöz egyszerűen az EU-ban jelenleg érvényes szabályozást kellene alkalmazni és végrehajtani, és javítani kellene a jogbiztonságot. Mi együtt úgy gondoljuk, hogy az EU saját kiváló tudományos tevékenysége támogatásának elmulasztása minden másnál jobban rombolja a növekedést, az innovációt és a beruházásokat éppúgy, mint a fogyasztók bizalmát és biztonságát. Minden más iparághoz és ellátási lánchoz hasonlóan mi is megköveteljük a jogi és szabályozási biztonságnak egy ésszerű szintjét. A Bizottságnak a GM import nemzeti hatáskörbe utalására tett javaslata veszélyezteti a fent körvonalazott teljes követelményrendszert. Ezért határozottan elutasítjuk ezt a politikai megközelítést.

Ahhoz, hogy az EU-nak működőképes, bizonyítékokon alapuló GMO-politikája lehessen, a következőkre van szükség:


Image Text

1. Biztonságos termékek engedélyezése az EU egész területére

Minden, termékek engedélyezésével foglalkozó rendszer csak akkor látja el a feladatát, ha biztonságos termékeket engedélyez. A biztonságosság tudományos értékelésének eredményét nem szabad más, például társadalmi-gazdasági meggondolások alapján felülírni, mert ez a tudományos eredményeket figyelmen kívül hagyó döntésekhez vezet.

Jelenlegi helyzet az EU-ban: A piacon lévő minden GM termék ugyanolyan biztonságosnak bizonyult, mint a hagyományos módszerekkel nemesített növények. Ennek ellenére az EU-ban a GMO-k engedélyezését rendszerint indokolatlanul késleltetik vagy gátolják.

Szükséges intézkedés:

A Bizottságnak gondoskodnia kell a biztonságossági vizsgálaton már átesett kérelmek esetében a hatékony és gyors döntéshozatalról, a törvényi előírás szerint.

A tagállamoknak a termékek biztonságosságára vonatkozó tudományos bizonyítékokkal összhangban kell szavazniuk. Azok, akik továbbra is a biztonságos termékek engedélyezése ellen szavaznak vagy tartózkodnak a szavazásnál, legyenek kötelesek felfedni valódi indítékaikat (amelyeknek általában nincs közük a termék biztonságosságához). Szavazásukkal ártanak az innovációnak és az álláslehetőségek növelésének, alaptalan előítéleteket terjesztenek az alkalmazott technológiával kapcsolatban, és aláássák az embereknek az EU szabályozási eljárásaiba vetett bizalmát.


Image Text

2. Az EU jelenlegi törvényeinek betartása és végrehajtása

A közintézmények kötelesek követni és végrehajtani a demokratikusan megállapított jogszabályokat.

Jelenlegi helyzet az EU-ban: Papíron az EU GMO-kra vonatkozó elsődleges jogszabályi keretei igényesek és szilárdak. A gyakorlatban az Európai Bizottság és több tagállam rutinszerűen megszegi az EU jelenleg érvényben lévő, demokratikusan megállapított jogszabályait.

Szükséges intézkedések:

A Bizottságnak biztosítania kell az uniós engedélyezési rendszer megfelelő működését, ami azt jelenti, hogy a GM termékek engedélyezésére vonatkozó döntéseknek tudományos eredményeken kell alapulniuk, és meg kell felelniük az EU jogszabályaiban előírt ütemezésnek.

A tagállamokban ki kell kényszeríteni a tudományosan indokolhatatlan és jogilag megkérdőjelezhető termesztési és importtilalmak feloldását.

A Bizottságnak fel kell hagynia azzal a gyakorlattal, hogy már biztonságosnak nyilvánított termékeket alaptalanul visszaküld az EFSA-hoz, és kerülnie kell az esetleges diszkriminációt a biztonság szempontjából már kivizsgált termékek között.


Image Text

3. Megvalósítható és kiszámítható szabályozás

A kérelmezők és a rendszer működtetői részéről jogos elvárás, hogy ismerjék, hogyan tudnak eleget tenni a szabályozási követelményeknek.

Jelenlegi helyzet az EU-ban: Legújabban az Európai Bizottságnak több mint egy évig tartott 17 függőben lévő kérelem engedélyezése. Az EU GMO-engedélyezési rendszerének nem szabad indokolatlanul ekkora késésben lennie a szabályozásban megadott ütemezéshez képest, nehogy újra felgyűljenek az EU-hoz import- és termesztési engedélyek ügyében benyújtott kérelmek dossziéi.

Szükséges intézkedések:

A kockázatbecslésnek (mind a GMO-k, mind más termékek esetében) gyakorlatiasnak, hatásosnak és hatékonynak kell lennie, és összetettségének arányban kell állnia a kockázati szint nagyságával.

Az 503/2013. rendelet végrehajtását hatálytalanítani vagy módosítani kell, mert olyan megközelítést valósít meg a több gén átvitelére kiterjedő eseményekre vonatkozóan, amely nem áll arányban a kockázati szinttel, és szükségtelenül nagy terhet ró a szabályozó rendszerre és a nemzetközi kereskedelemre. Olyan politikai követelményeket vezet be a kockázatbecslési követelmények közé, amelyek szembemennek a tudományos bizonyítékokkal és a kockázatbecslő akaratával.


Image Text

4. Támogató szabályozó környezet és jogbiztonság

Mind a rendszer működtetőitől, mind a tagállamoktól folyamatosan érkező kérések ellenére az EU-ban máig nincs a GMO-knak az európai mezőgazdaságban és élelmiszer- és takarmánytermelésben való felhasználását támogató szabályozó környezet. A nyomnyi mennyiségű GMO nem GM termékekben való szándékolatlan és elkerülhetetlen jelenléte továbbra is súlyos és tartós fenyegetés a növénynemesítők, a gazdálkodók és a hazai vagy importált, az Unióban élelmiszer vagy takarmány gyártására felhasznált mezőgazdasági nyersanyagok feldolgozásában résztvevő minden szereplő számára. Ez globális versenyhátrányba hozza az Európai Unió élelmiszer- és takarmányláncát, és növeli a vetőmag- és a mezőgazdasági termelés költségét és az élelmiszer- és italgyártók ráfordításait.

Jelenlegi helyzet az EU-ban: Célszerűen megállapított, minimálisan megkövetelt teljesítményhatár és jól definiált, egységes mintavételi és vizsgálati módszer nélkül nem képzelhető el jogbiztonság, amikor sor kerül a nem engedélyezett GMO-kra vonatkozó zéró tolerancia politika végrehajtására. Emellett nincs megfelelő jogi keret arra az esetre sem, amikor nem GM vetőmag közé nyomnyi mennyiségű engedélyezett GM vetőmag keveredik.

Szükséges intézkedések:

A Bizottságnak élelmiszerekre és vetőmagokra is ki kell terjesztenie a jelenleg takarmányokra érvényes „technikai megoldást” (amely értelmezte a zéró fogalmát a még nem engedélyezett GMO-k esetében, és összehangolt mintavételi és mintavizsgálati szabályokat vezetett be), hogy a rendszer minden szereplője számára biztosítva legyen a jogbiztonság.

A Bizottságnak célszerű címkézési küszöböt kell javasolnia a GM vetőmag véletlen jelenléte esetére nem GM vetőmag között, hasonlóan ahhoz, ahogyan ez az élelmiszer- és takarmánytermékek körében szabályozva van (1829/2003. rendelet).


Image Text

5. Kereskedelmet könnyítő intézkedések

Az EU, mint a vetőmag és a mezőgazdasági árucikkek vezető importőre és exportőre kulcsszerepet játszik a világban. Az EU-nak ezért kereskedelmet könnyítő intézkedéseket kell kialakítania.

Jelenlegi helyzet az EU-ban: Az engedélyezések összehangoltságának növekvő hiánya, valamint az EU zéró tolerancia politikája nyomnyi mennyiségű, az EU-ban (még) nem engedélyezett GMO-kra vonatkozóan – még akkor is, ha azokat harmadik országok és az EFSA biztonságosnak találta- – a kereskedelem szükségtelen fennakadásaihoz, jogbizonytalansághoz és magasabb költségekhez vezetett.

Szükséges intézkedések:

Az EFSA által biztonságosnak tartott termékek függőben lévő és beérkező dossziéit jóvá kell hagyni.

Az EU engedélyezési eljárását ésszerűsíteni kell, hogy csökkenhessen az összehangoltság hiánya.

Az EU-nak be kell kapcsolódnia a jelenlegi nemzetközi együttműködésekbe, hogy fenntartható megoldásokat találjon a már biztonságosnak nyilvánított, de az EU-ban még nem engedélyezett GMO-k „alacsony szintű jelenlétére”.

Az EU-nak fel kell hagynia a nemzetközi megegyezéssel kialakított standardoktól való eltéréstől, ehelyett inkább el kell mélyítenie együttműködését kereskedelmi partnereivel a szabályozás területén, hogy ki lehessen küszöbölni a fölösleges duplikációkat és csökkenjenek a résztvevők és az adófizetők terhei.


Image Text

6. Kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció a bizalomépítésért

Meg vagyunk győződve arról, hogy a biztonságosnak talált termékek engedélyezéséért felelős hatóságok felelősek e termékek biztonságosságának kommunikációjáért is – különösen akkor, ha alaptalan aggodalmak is szárnyra kapnak.

Jelenlegi helyzet az EU-ban: Amint ezt az EFSA termékspecifikus tudományos véleménye, valamint az Európai Bizottság és a tagállamok hatóságai által az adófizetők nem kevés pénzén végeztetett számos vizsgálat megerősítette, a kockázatbecslésen átesett GMO-k biztonságosságához nem fér kétség. A legmegbízhatóbb, reprezentatív tudományos intézmények, például az Európai Tudományos Akadémiák Tanácsadó Testülete is egyetért azzal az értékeléssel, hogy a GMO-k legalább annyira biztonságosak, mint a hagyományos haszonnövények.

Szükséges intézkedések:

Az EU és a tagállamok közintézményeinek átlátszó, világos és könnyen elérhető információt kell szolgáltatniuk a GMO termékek biztonságosságáról. Még ennél is fontosabb, hogy a közintézményeknek abba kell hagyniuk a megalapozatlan aggodalmak további táplálását azzal, hogy késleltetik vagy gátolják a biztonságos termékek engedélyezését, és betiltják az EU által jóváhagyott, biztonságos termékeket.


E háttér ismeretében az FFC azon a véleményen van, hogy a Bizottság javaslatát a GM növények termesztésére, illetve importjára vonatkozó döntés nemzeti hatáskörbe utalásáról (amelyek közül az előbbit már elfogadták, az utóbbit nemrég javasolták) el kell vetni, mivel az európai élelmiszer- és takarmánylánc szereplőinek egyetlen problémájára vagy szükségletére sem ad megoldást.

Megfelelő végrehajtásra van szükség

A Bizottságnak a rendszer jobb végrehajtására kellene összpontosítania, ezáltal jogbiztonságot nyújtva a szereplőknek, ahelyett, hogy lehetővé tenné a tagországok számára a GMO-k alkalmazásának újbóli nemzeti hatáskörbe vonását az EU tudományos alapon meghozott jóváhagyása ellenére.

Csak megvalósítható és jogilag helytálló rendszer hozhat hasznot a gazdasági szereplők és a fogyasztók számára.

Belső piac

A belső piac, amely definíció szerint „belső határok nélküli terület”, az európai gazdaság gerince. Az EU-nak biztosítania kell az egységes piac hatékony működését, ami hatékony kereskedelmi politikát tesz lehetővé. A GMO-k alkalmazását továbbra is uniós szinten kell szabályozni a belső piac megőrzése érdekében.

Kereskedelempolitika

A világkereskedelem az EU gazdaságának egyik oszlopa. El kell utasítani azokat a kereskedelmi torzulásokat, amelyeket a GM növények alkalmazását sújtó, indokolhatatlan megszorítások hoztak létre a WTO és SPS egyezményeket megsértve.

Munkahelyek és növekedés

Annak érdekében, hogy az EU intelligens szabályozási ütemtervének keretében mind a munkahelyek számának emelése, mind a gazdasági növekedés sikeres lehessen, a termékek szabad mozgásának és felhasználásának mindennemű korlátozását el kell kerülni a belső piacon.

A nemzeti hatáskörbe utalás felé teendő esetleges elmozdulásnak óriási társadalmi-gazdasági hatása lenne, és negatívan érintené az EU mezőgazdasági élelmiszerláncának minden partnerét. Ez a helyzet a munkahelyek számának jelentős csökkenéséhez és az élelmiszerláncba való beruházások csökkenéséhez vezetne azokban az országokban, amelyek korlátoznák vagy tiltanák a GMO-k alkalmazását, vagy a GM élelmiszert és takarmányt. Az EU versenyképessége és növekedési kilátásai nem kockáztathatók a nemzeti hatáskörbe utalás javaslatával.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés