Hírek és elemzések a tudománypolitika világából

Tania Rabesandratana
Hírek, 2014. 12. 16.

Az EU közelebb lép a GM növényekre vonatkozó nemzeti tilalom engedélyezéséhez

Image Text

Frédérique Ries, aki az Európai Parlament főtárgyalója a GM növénytermesztési javaslat témájában, leadja szavazatát.

BRÜSSZEL

Az Európai Parlament tagjai tegnap megállapodtak arról a szabályzattervezetről, amely megengedi az egyes kormányoknak, hogy saját területükön megtiltsák a genetikailag módosított (GM) növények termesztését még akkor is, ha azokat európai szinten már engedélyezték. A terv segíthet összebékíteni a GM-párti és GM-ellenes országokat, mozgásba hozni az elakadt engedélyezési eljárásokat, és több GM növény termesztését lehetővé tenni Európában – bár valószínűleg sok ország megragadja majd az alkalmat a korlátozásukra.

Bár az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) már számos GM növényt szentesített, sok európai fogyasztó elutasítja az ezeket tartalmazó élelmiszereket, és néhány nemzeti kormány megpróbálta törvényen kívül helyezni őket. Az elmúlt évtizedben az államok közötti nézeteltérés megbénította a szabályozói döntéshozatalt, és néhány országban a vetőmagtermelő vállalatok bíróságon támadták meg a tilalmat.

A készülő terv a hasonló patthelyzetek elkerülése érdekében több hatalmat ad a nemzeti kormányoknak – a páneurópai piaci harmonizáció rovására. „Egy közös európai törvényről való lemondásért cserében több rugalmasságot engedünk a tagállamoknak, hogy jobban meg tudjanak felelni a saját közvéleményüknek, és ez nem kis fegyvertény” – mondta a szavazás utáni nyilatkozatában Frédérique Ries, aki a Parlament főtárgyalója ebben az ügyben.

A GM növények ellenzői különösen azért dícsérték a törvényjavaslat legújabb változatát, amelyet tegnap hagyott jóvá Brüsszelben a környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági (ENVI) ügyekkel foglalkozó bizottság, mert továbbmegy a tagállamok között júniusban egyeztetett szövegnél. A törvényjavaslat jelenlegi formájában „törvényesen megalapozott joggal ruházná fel az európai országokat arra, hogy saját területükön betiltsák a GM növények termesztését, megnehezítve a biotechnológiai ipar számára, hogy bíróságon támadhassa meg az ilyen tilalmakat” – mondta a szavazás utáni nyilatkozatában Marco Contiero, a Greenpeace EU mezőgazdaság-politikai igazgatója itt Brüsszelben.

A tervezet azonban megdöbbentette a biotechnológiai vállalatokat, amelyek szerint a javaslat „negatív precedenst teremt” más, tudomány alapú iparágak számára. „Egy olyan rendszertől, amelyet nem lehetett megfelelően érvényre juttatni, most egy olyan rendszerre váltunk át, amelyik úgy van megtervezve, hogy ne tudjon működni” – mondja Beat Späth, az EuropaBio ipari szövetség mezőgazdasági biotechnológiai igazgatója nyilatkozatában, amelyet ma e-mailben juttatott el a ScienceInsiderhez.

Számos tudós visszhangozta az ipar aggodalmait. Október 30-án huszonegy növénytudós nyílt levelet intézett az „európai döntéshozókhoz”, amelyben felpanaszolták, hogy a politika akadályozza a növénytudományt, és felszólítottak az EFSA által biztonságosnak talált GM növényfajták „azonnali engedélyezésére”. „(A termékekről) tudományosan megalapozott kockázatbecslést készítünk, és ha biztonságos, akkor használjuk, ha pedig nem biztonságos, akkor nem használjuk” – mondja Stefan Jansson, aki a növényi sejt- és molekuláris biológia professzora az Umeai Egyetem Növénytudományi Központjában, Svédországban, és szintén aláírta a nyílt levelet. – „Ha azt kezdjük mondani, hogy lenne más alapja is (a termékek betiltásának), akkor aláássuk az egész rendszer tudományos alapját.”

A parlamenti képviselők kritikus fontosságú kiegészítéseikben azt javasolták, hogy a tagállamoknak az indokok tágabb skálájára hivatkozva lehetőségük legyen betiltani egy adott GM növényt anélkül, hogy megkérdőjeleznék az EFSA tudományosan megalapozott kockázatbecslését. „Nem arról van szó, hogy (a tagállamok friss bizonyítékok segítségével) bebizonyítsák: az EFSA-nak nincs igaza” – magyarázza Contiero, hanem arról, hogy engedjük a kormányoknak, hogy kockázatkezelő módjára korlátozhassák egyes termények termesztését, például azért hogy megakadályozzák a rovarirtó szerekkel szemben ellenálló gyomok kialakulását, vagy a GM növények és hagyományos vagy vadonélő rokonaik közötti kereszteződést.

Más jelentős módosítások útján az ENVI bizottság elutasította a tagállamok javaslatát a vetőmagtermelő vállalatok közvetlen bevonására a tiltási folyamatba – ez az ötlet felháborította a környezetvédő csoportokat –, és javasolta, hogy a tagállamok a GM növényeket ne csak egyenként, hanem csoportosan is betilthassák. A Parlament által elfogadott szövegváltozat azt is megköveteli a tagállamoktól, hogy tegyenek „megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy területükön és a szomszédos tagállamok velük határos területein elkerülhető legyen a GMO-k véletlen jelenléte”, például pufferzónák kialakításával azok között a szántóföldek között, ahol GM és nem GM növényeket termesztenek egymás mellett.

A Parlament, az Európai Bizottság és a Minisztertanács most tárgyalásokba kezdett a szöveg közös változatának kidolgozásáról, amelyről még ebben az évben meg kívánnak egyezni.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés