Elnöki beszámoló a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület (BZBE) 2011. évi tevékenységéről

Dudits Dénes
Hírek, 2011-12-02 11:48:19

1.Helyzetértékelés

Az Egyesület névadójának munkásságához híven a BZBE tevékenységének középpontjában a hazai mezõgazdasági biotechnológia szolgálata és fejlesztése áll. Az alap- és alkalmazott kutatásokat végző egyetemi és akadémiai intézmények mellett a Magyarországon működő agrár-biotechnológiai fejlesztéseket végző cégek is aktív szerepet vállalnak az Egyesület céljainak megvalósításában. Napjaink agrárpolitikai gyakorlata és a társadalmi igények arra kényszerítik a BZBE tagjait, hogy szinte kizárólagosan a genetikailag módosított szervezetek (GMO-k) problematikájával foglalkozzanak. Ma Magyarországon ez az egyetlen civil szerveződés, amely a tudomány tényeire támaszkodva, és a világban végbemenő folyamatokra figyelve kezeli ezt a jelentős, ugyanakkor erőteljes társadalmi megosztottságot kiváltó agrárinnovációs kérdést.

Sajnálatos módon a géntechnológiával történő nemesítés, a GM növények előállítása és különösen azok hasznosítása, termesztése politikai üggyé vált, és az Egyesület szerény lehetőségei messze nem voltak elegendőek a kormányzati döntéshozatal hibáinak tudatosításához.

A géntechnológiát érintő törvénykezés során a szélsőségesen ellenző vélemények váltak meghatározóvá, és a döntéshozók egyoldalú tájékoztatása fontos szakmai érvek mellőzéséhez vezetett.

Legutóbb Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter utasította vissza, hogy a témával foglalkozó agrár akadémikusokkal konzultációt folytasson. A Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársai mind a törvényalkotás során, mind az Európai Unió szervezeteiben vagy akár a meggyanúsított kukoricavetések megsemmisítésével nyíltan elkövetnek mindent a GM technológia használatának hazai ellehetetlenítése érdekében.

Szemben az uniós törekvésekkel, amelyek előírják az egyes agrártermelési rendszerek (hagyományos, organikus és GM) egymásmellettiségét (koexisztenciáját), a jövőre hatályba lépő Alaptörvény kizárja a mezőgazdasági gyakorlatból a GMO-k alkalmazását. Tekintettel a tudományos tényekre és a magyar agrárvilág érdekeire, a leendő Alkotmány ellentmondásos megfogalmazása hosszú időre megfoszthatja a magyar gazdatársadalmat a szabad technológiaválasztás lehetőségétől. Így a 2011-es év történéseit egyértelműen a BZBE kudarcának kell elkönyvelni, hiszen nem tudtunk gátat vetni ennek a rövidlátó szakpolitikai ámokfutásnak, és ennek tudatában kell a jövő teendőit meghatározni.

Az agrárvezetés további géntechnológia-ellenes akcióinak szándékait jelzi Jakab István, a Parlament alelnökének nyilatkozata, aki támogatja, hogy bűnözővé nyilvánítsák a GMO vetőmagok előállítóit, bűncselekményként kezeljék a mezőgazdasági célú génmódosítást Magyarországon. Ehhez a büntető törvénykönyvön kell változtatni (Agromonitor.hu 2011. október 30). Egy ilyen kormányzati intézkedés már nemcsak a vetőmagcégek ellen irányul, hanem alapjaiban ellehetetleníti a versenyképes kutatások folytatását az országban, hiszen a transzgenikus növények előállítása sok kutatási programban mindennapi gyakorlat. Deklarálhatja akárhányszor a minisztérium hivatalnoka, hogy ők „nem tudományellenesek és nem gátolják a kutatást”, ez semmit sem változtat a tényen, hogy az ilyen kutatások egyik hajtóerejét, értelmét veszik el a gyakorlati hasznosítás kizárásával, és a mesterségesen gerjesztett politikai kampány az agrártudományok és növénytudományok széles körére a negatív megítélés árnyát veti.

Image Text

2. Főbb tevékenységi területek

Az alábbiakban bemutatjuk a BZBE aktivitását, a teljesség igénye nélkül:

2.1. A Zöld Biotechnológia Hírlevél 10 száma jelent meg a mostani idõpontig mind nyomtatott mind elektronikus változatban. Az 1000 példány terjesztése komoly anyagi terhet jelent. Így javasolható, hogy a 2012. évben a Hírlevél kéthavonta jelenjen meg.

2.2. A http//www.zoldbiotech.hu honlap látogatottságának növelése érdekében kísérletképpen a Google Adds regisztrációt vettük igénybe, ami megduplázta az érdeklõdést. Indokolt ezt a lehetőséget a jövőben is kihasználni.

2.3. A GMO Fehér Könyv magyar és angol változatának megjelentetése 2011 márciusában a Szegedi Tisza Press Nyomda kiadásában. Sági László kezdeményezését követően Balázs Ervinnel hárman vállaltuk a szerkesztést és felkértük a hazai géntechnológia kutatóit, valamint a kapcsolódó területek szakembereit a 14 fejezet megírására. Ez alkalommal is szeretném megköszönni a szerzõtársak színvonalas munkáját.

A kiadvány tartalmazza a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya által a GMO-król készített állásfoglalást is. A hazai kutatás jelentőségének szemléltetését szolgálja a transzgenikus szervezetekkel foglalkozó tudományos közlemények listába gyűjtése a kiadványban. A Fehér Könyv elkészítését azzal a szándékkal vállaltuk, hogy bemutathassuk, a magyar kutatói közösség véleményét a GMO kérdésről az Európai Unió agrár- és környezetvédelmi minisztereinek gödöllői ülése alkalmából.

Sajnálatunkra a magyar szervezők nem engedélyezték az angol változat eljuttatását a rendezvény résztvevőihez, míg a GMO ellenesség jegyében született cikkgyűjteményt megkapták. A GMO Fehér Könyvet 2011. március 22-én Budapesten, a Parlament Caféban megtartott sajtótájékoztatón mutatták be a szerkesztők Palugyai István mint moderátor közreműködésével. A műről Horn Péter akadémikus írt méltatást a Magyar Tudomány 2011. szeptemberi számában. A Fehér Könyvről számos hír jelent meg a médiában, és az Egyesülethez még most is érkeznek könyvigénylések.

Image Text

2.4. Jogi szakvélemény az Alaptörvény a GMO-k mezőgazdasági használatát tiltó cikkéről A Hetényi Ügyvédi Irodát bíztuk meg egy elemző tanulmány elkészítésével: Magyarország Alaptörvényének a „genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaság”-ra vonatkozó rendelkezésének értelmezéséről, az Alkotmány (Alaptörvény) más megállapításaival való megfeleléséről és annak az európai joghoz való viszonyáról.

Magyarország 2012. január 1-től hatályos Alaptörvényének XX. cikke értelmében: (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő."

Az elemzés számos ellentmondásra mutat rá, amelyek megtekinthetők a Hírlevél szeptemberi számában. Az Alkotmány ellentmondásaival részletesen foglalkozó publikációkat jelentettek meg a BZBE munkatársai: Györgyey János, Miért GMO-mentes az alkotmány? Népszabadság (2011. május 28.); Dudits Dénes, Alkotmányos génpánik Népszabadság (2011. július 26.).

Image Text

2.5. Újságcikkek és médianyilatkozatok A BZBE tagjai aktív szerepet vállaltak a géntechnológiával történõ növénynemesítés tudományos hátterének bemutatásában. Ennek ellenére a magyar médiában jelentõsen több áltudományos hír jelent meg a GM növényekrõl. A hosszú évek óta tartó egyoldalú tájékoztatásnak, és a szakmaiatlan szenzációknak köszönhetõen az emberek elbizonytalanodása a GM növények széles körû elutasítását eredményezte. Ez a társadalmi reakció megerõsítette a politikusokban a géntechnológia ellenes törvénykezés létjogosultságát. Sajnálatos tény, hogy szûk azon hazai kutatók, szervezetek száma, akik vállalják a tudományos eredmények, a világtendenciák korrekt bemutatását és a géntechnológia melletti megnyilatkozást.

Egyes intézmények vezetői – a közhangulat miatt – tiltják alkalmazottaik nyilvános szereplését a GMO kérdésben. Az ideológiai viták személyeskedő vádaskodásai a multinacionális cégek fizetett ügynökeiként állítják be a géntechnológia mellett érvelőket. Ebben az elmérgesedett helyzetben segíthet a tények tudatosításában a svéd kutatók állásfoglalása (Zöld Biotechnológia Hírlevél 2011. októberi szám), ezért a BZBE indokoltnak tartotta ezt a szakmai véleményt hirdetés formájában is megjelentetni: Metropol (http:// metropoint.metro.lu/20111117_Budapest.pdf)

2.6. Egyéb aktivitások A T-online szolgáltatóról átváltottunk az Ultraweb szolgálatóra, töredékére csökkentve az éves előfizetési díjat. Az információszerzési szokások változásait követve Egyesületünk számára létrehoztunk egy Facebook lapot, melyre linkeljük a honlapunkon megjelenő híreket, cikkeket. A társadalmi párbeszéd javítására elindítottuk a Génművesek Klubja Facebook csoportot, mely egy nyitott közösség, amelyben lehetőség van tájékoztatásra, tájékozódásra, a túlfűtött politikai felhangok nélküli véleménycserére.

Image Text

3. A BZBE jövője és útkeresés

Az Egyesület igen fontos és speciális feladatot lát el akkor, amikor a GMO ellenes törekvések igen erős politikai támogatottság mellett, gyakorlatilag Magyarországot az Unió fekete bárányává tették, és a legvadabb intézkedések gátolják az agráriumban az új technológiák meghonosítását. Fontos volt a svéd kutatók világos véleménynyilvánítása, hiszen őket nem is próbálta megbélyegezni senki a multinacionális cégek kiszolgálásával. Új helyzetet teremt az, hogy az EFSA egy hete tette közzé a GMO Panel tudományos véleményét a Monsanto Diabrotica-rezisztens és glifozát herbicid toleráns (Cry3Bb1 és CP4 PSPS termelõ) kukoricájának környezeti kockázatáról és a termesztési célú kibocsátás lehetővé tételéről.

Továbbá az EFSA elé került a BASF Fortuna nevû, burgonyavész ellenálló GM burgonyájának engedélyezési kérelme. Mindkét tenyészanyag nagy jelentőségű a hazai mezőgazdaság számára is, akár a költségcsökkenést, akár a környezet védelmét tekintjük. Ha az Uniós folyamatok felgyorsulnak, annak hatnia kell a hazai történésekre.

Ebben a polarizált társadalmi helyzetben nagyon fontos lenne az Egyesület taglétszámának növelése, mindazon kutatók, szakemberek bevonása, akiket háttérben maradásra késztet a GMO ellenzők agresszivitása.

Dudits Dénes akadémikus

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés