Hírlevél: 2014 November - December

Juncker úr, ne hajítsa ki a tudományt!

Marcel Kuntz és John Davison
Hírek, 2014. 12. 10.

*Felelősséget kizáró nyilatkozat: A cikkben szereplő vélemények a szerzők véleményét tükrözik, nem pedig az EurActiv.com Rt. véleményét. *

Marcel Kuntz és John Davison írja: attól lehet tartani, hogy az Európai Bizottság tudományos főtanácsadói állását támadás fenyegeti, mert az EU hivatalba lépő elnöke a GMO-kra vonatkozó törvények felülvizsgálatára készül

Marcel Kuntz kutatási igazgató a CNRS Növényi Sejtfiziológiai Laboratóriumában (Grenoble, Franciaország). John Davison pedig az INRA (Versailles, Franciaország) nyugdíjas kutatási igazgatója.

Image Text

A politikai ökológusok szeretik a tudományt… ha az alátámasztja nézeteiket. Ha azonban ellentmondásba kerülnek vele, gyakran a tudományt próbálják megváltoztatni, ahelyett, hogy módosítanák a nézeteiket. A tudománnyal kapcsolatos ilyen viselkedés tipikus példájaként kilenc prominens zöld politikai szervezet (közöttük a Greenpeace) nemrég nyílt levelet intézett az Európai Bizottság (EC) új elnökéhez, Jean-Claude Junckerhez, amelyben arra kérték, törölje el az „EC tudományos főtanácsadója” pozíciót, mert állításuk szerint ez a poszt „alapvetően problémás, mivel túl sok befolyást enged egyetlen személynek, és aláássa a tudományos kutatást”.

A tisztséget jelenleg Anne Glover professzor tölti be, aki nem fél kiállani a tudományos tények mellett. Nyilvánvaló, hogy a zöld szervezetek nem értékelik az igazmondó tudósokat. Az Egyesült Királyság tudományos tanácsadókkal foglalkozó weboldala viszont ezekkel a szavakkal kezdődik: „Minden minisztériumnak van tudományos tanácsadója”. Akkor hát miért kellene az Európai Bizottságot megfosztani a tudományos tanácsadástól?

Image Text

A levélre válaszolva Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke ezt mondta: „Mindig lesznek olyanok, akik a hírnökre támadnak, amikor nem tetszik nekik az üzenet, ám ha az üzenetet tudományos bizonyítékok támasztják alá, akkor a politikusoknak elég dörzsöltnek kellene lenniük ahhoz, hogy hallgassanak a független tudományos szakértőkre.” Az „Értelmesen a tudományról” (Sense about Science) elnevezésű szervezet, a 227 közfinanszírozású kutatóintézet és egyetem növénytudósait képviselő Európai Növénytudományi Szervezet (European Plant Science Organisation), valamint egy orvosi kutatóintézetekből álló konzorcium szintén levélben kérte Juncker elnök urat, hogy tartsa meg és erősítse a tudományos főtanácsadói posztot.

Az, hogy a politikai ökológusok megírták ezt a levelet, azt jelzi: esélyt látnak arra, hogy kérésükre kedvező választ kapnak. 1995-től 2013 decemberéig Juncker úr Luxemburg miniszterelnöke volt, egy olyan országé, amely a GMO-ellenes álláspontot választotta. Sőt, ami még rosszabb, félrevezető „tudományos” indoklásokat nyújtott be a GM növénytermesztés politikai indíttatású tiltásának magyarázatára. 2011 júliusában Luxemburg megküldte az Európai Bizottságnak azt a „tudományos érvelést”, amely indokolja az EH92-527-1 GM burgonya termesztésének betiltását a biztonsági záradék alkalmazása alapján. Ezeket az érveket az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) elutasította. 2012. június 29-én Luxemburg ismét kérte, hogy az Európai Bizottság vezessen be sürgősségi intézkedést a MON 810 kukorica termesztése ellen. Az EFSA ismét elutasította ezeket az érveket.

Image Text

Juncker úr tehát az EFSA-val szembeni konfliktusokkal a háta mögött kezdi meg elnöki tevékenységét. Nem meglepő tehát, hogy egyik, elnöki időszakának politikai irányvonalát meghatározó beszédében ezt mondta: „Szándékomban áll a genetikailag módosított organizmusok engedélyezésére alkalmazható törvények felülvizsgálata is”. Juncker azt is kijelentette: „Szerintem egyszerűen nem helyénvaló, hogy a jelenlegi szabályok szerint a Bizottságot a törvény ereje kényszeríti az új organizmusok importjának és feldolgozásának engedélyezésére akkor is, ha a tagállamok nyilvánvaló többsége ezt ellenzi. A Bizottságnak olyan helyzetben kellene lennie, amelyben a demokratikusan választott kormányok többségi véleményének legalább olyan súlyt adhat, mint a tudomány képviselőitől származó tanácsoknak…”

Juncker úr szembehelyezkedik azzal, amivel nem szabad: a tudománnyal és a demokráciával. Beszéde azt a benyomást keltette, hogy az engedélyezésre vonatkozó döntést a tudomány diktálja, valamiféle tudományos hatalom következtében. Ez nem igaz, hiszen a GMO-k engedélyezését megelőző tudományos konzultáció elve a politikai hatóságtól származik, éppúgy, mint az EFSA létrehozása 2002-ben. Az EFSA létrehozásának az volt a célja, hogy az felhívja a politikusok figyelmét a valóságos kockázatokra, nem pedig az, hogy a tudományt ráerőltesse a döntéshozatalra. Ha az engedélyezési eljárás politikailag patthelyzetbe került, ezt politikai, nem pedig tudományos meggondolások okozták.

Image Text

A 2001/18/EC irányelv (a géntechnológiával módosított szervezetek szándékos környezeti kibocsátásáról) egyik alapja az EFSA-val való kötelező konzultáció, valamint a kockázatbecslés közös elveinek megállapítása (azaz a „tudomány alapú” megközelítés, amelyet maga az Európai Bizottság is büszkén hangsúlyozott a kétezres években). Azonban a szakértői értékelésnek a kockázatbecsléstől való elválasztása oda vezetett, hogy a GMO-k engedélyezése politikai döntés lett. Ennek a 2001. évi irányelvnek és a hozzá kapcsolódó rendelkezéseknek a célja a nagyközönség bizalmának helyreállítása volt. Valószínű, hogy a tudományos ismeretek további ködösítése és a GMO-k környezeti hatására vonatkozó hamis állítások közzététele (ahogy tette ezt Juncker luxemburgi kormánya, de rajta kívül Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország és Olaszország is) csak a nagyközönség bizalmatlanságát fokozza. A GMO-kérdésben választott irány nyilvánvalóan nem a „kreatív és tudás alapú társadalom” felé vezet.

2014 májusában az EU környezetvédelmi miniszterei megszavazták, hogy az egyes országok nem tudományos alapon betilthatják a GM növények termesztését a saját országukban. Ez nyilvánvaló ellentmondásban volt azzal az 1990-ben lefektetett elvvel, hogy a GMO-kra vonatkozóan európai szinten kell közös döntést hozni. Ez volt az EU történetében az első dekonstrukciós esemény. Az EU így visszafelé tett egy lépést abban is, hogy a tudományt ismét jelentéktelen tényezővé tette, és nem adta meg neki „ugyanazt a súlyt”, amelyet az új elnök látszólag meg kíván adni.

Juncker nyilatkozata még ennél is tovább megy, mivel az importra és a feldolgozásra vonatkozik. Az import betiltása szembemenne Európának a szabad kereskedelem iránti elkötelezettségével, és újra lángra lobbantaná Európa és a fő GM növénytermesztő országok közötti WTO-szintű, értelmetlen konfrontációt. Emellett a növekvő takarmányárak következtében megnehezítené az európai hús- és baromfitermelők számára állataik takarmányozását.

Image Text

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés