Az EU tudományos főtanácsadója szerint a GM élelmiszerek nem jelentenek kockázatot

Hírek, 2014-12-10 00:30:05

EXKLUZÍV: Anne Glover, az Európai Bizottság tudományos főtanácsadója az EurActivnak adott exkluzív interjúban azt mondta, hogy a genetikailag módosított organizmusok (GMO-k) nem veszélyesebbek a velük egyenértékű, hagyományos módszerekkel előállított növényeknél, és felszólította a GM növények termesztését akadályozó országokat, hogy indokolják meg álláspontjukat.

Image Text

A GMO-k biztonságosságának jóváhagyása meg fogja rázni a GMO-kat tiltó országokat. Ez a főtanácsadó legnagyobb horderejű politikai közbeavatkozása azóta, hogy a múlt év decemberében a Bizottság elnöke, José Manuel Barroso tudományos tanácsadójává választották. „Nincsen ismert, megerősített példa az emberi vagy állati egészségre, vagy a környezetre gyakorolt bármilyen kedvezőtlen hatásra, és ez igencsak erős bizonyíték, és bízvást állíthatom, hogy a GM élelmiszer fogyasztása nem rejt nagyobb kockázatot a hagyományos módszerekkel előállított élelmiszerek fogyasztásánál” – mondta Glover az EurActivnak, és azt is hozzátette: ennek eredményeképp az elővigyázatossági elv már érvényét veszítette. Azt is mondta: nem reklámozza a GMO-kat, és hogy „az evés veszélyes”, amit a következő szavakkal magyarázott meg: „Gyakran elfelejtjük, hogy a legtöbb növény mérgező, és csak az teszi őket fogyasztára alkalmassá, hogy megfőzzük őket, vagy hogy nem eszünk túl sokat belőlük.”

Szűkös források

Ám kijelentette: a tudományos bizonyítékoknak nagyobb szerepet kellene játszaniuk a politikai döntéshozatalban, ezzel figyelmeztető lövést adva le a GM növények termesztését tiltó országokra. „Azt hiszem, valóban tovább tudnánk lépni Európában, ha azokban az esetekben, amikor a bizonyítékokat nem tárgyilagosan használják fel, kötelező lenne közölni, miért nem fogadták el az adott bizonyítékot” – mondta. – „A GM növényeket és a többi tudományos újítást fel kell használni, hogy meg tudjuk oldani az energia és más források egyre növekvő hiányát és a termőföldhasználatért folyó vetélkedést” – tette hozzá Glover. – „Ha a termőföldet bioüzemanyagnak való növények termesztésére használjuk, akkor nem élelmiszert termelünk, ami azt jelenti, hogy fokoznunk kell az élelmiszer-termelés intenzitását”.

Glover, aki korábban biológiaprofesszor volt az Aberdeen-i Egyetemen, 2006-tól 2011-ig Skócia tudományos főtanácsadója volt. Január 1-én csatlakozott a Bizottsághoz. Saját kijelentése szerint az a szerepe, hogy alátámassza a tudományos bizonyítékokat, olyan dolgokat is kimondva, amelyek a politikusok és a hivatalnokok számára néha kényelmetlenek, majd hozzátette: „Azok a bizonyítékok, amelyekkel én dolgozom, függetlenek, és nem változnak a politikai filozófiával együtt. Ennek nagyban fokoznia kell az emberek bizalmát.” Glover szerint a GM növények témája körül az 1980-as és 90-es években érzett kényelmetlenség „egy nemzedékkel ezelőtt volt, ezt már túlhaladtuk, és most egész mások a kihívások”. Úgy gondolja, hogy az elővigyázatossági elv megfelelően alkalmazva helyes volt, ám „nem szabad hátrakötnünk a saját kezünket, és túlzott elővigyázatossággal arra várnunk, hogy mindenki felhasználja a tudásunkat, mielőtt mi is felhasználnánk. Aggódom emiatt, mert a tudás nemzetközi valuta, és mi kezdünk hozzá a leglassabban az általunk megszerzett tudás felhasználásához, ez pedig nem lehet helyes!”

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés