Hírlevél: 2014 Július - Augusztus

Az EU-tagországok támogatják a GM növények termesztésének engedélyezésére vonatkozó kompromisszumot

Barbara Lewis
Hírek, 2014. 09. 09.

BRÜSSZEL, 2014. május 28., szerda.

(Reuters) – Az Európai Unió a genetikailag módosított növények ügyében fennálló mély megosztottság megoldására kompromisszumos egyezséget hozott tető alá, amely várhatóan megkönnyíti majd e növények engedélyezését, egyúttal viszont lehetővé teszi, hogy egyes országok tiltsák azokat.

Bár az amerikai kontinensen és Ázsiában széles körben termesztenek GM növényeket, Európában e növények termesztése megosztotta a közvéleményt, és számos országban, így Franciaországban és Németországban is erős ellenállást váltott ki.

Nagy-Britannia üdvözölte az egyezséget, amely reményei szerint lerövidíti majd a GM növények európai engedélyezési folyamatát, és Franciaország is kedvezően nyilatkozott. „Ez az egyezség segíthet akadálymentesíteni a GM növények termesztésének engedélyezésére szolgáló, jelenleg működésképtelen európai eljárást” – áll Nagy-Britannia mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztériumának közleményében. – „Olyan rendszert akarunk, amely egy beható, tudományosan megalapozott biztonságossági vizsgálat lefolytatása után engedélyezi a GM növények termesztését.” A francia mezőgazdasági minisztérium szintén üdvözölte a „jó hírt”, amely időben egybeesett a francia alkotmánybíróságnak a GM kukorica hazai tiltását jóváhagyó döntésével.

Németország, az Unió vezető tagállama dicsérte az egyezséget a kimaradás lehetővé tételéért, mondván, hogy ezzel megteremtődött a formális betiltás lehetősége Németországban. „Az európai emberek véleménye igen különböző ebben a kérdésben, és ezt tiszteletben kell tartani” – szögezte le közleményében Christian Schmidt német mezőgazdasági miniszter.

A diplomaták elmondása szerint a szerdai, zárt ajtók mellett folytatott megbeszélésen a kompromisszum majdnem egybehangzó támogatást kapott (csak Belgium tartózkodott). Ez azt jelenti, hogy az EU minisztereinek jövő havi, luxemburgi találkozóján a javaslat formális jóváhagyást fog kapni. Ezután, az év hátralévő részében még meg kell kapnia az újonnan választott európai parlament támogatását is. Frederic Vincent bizottsági szóvivő szerint a Bizottság „óvatosan optimista” volt, és hozzátette, hogy az új törvény az év hátralévő részében vagy a jövő év elején nyerhet hivatalos jóváhagyást.

Túl sok hatalom?

A törvényjavaslat szerint a GM növények termesztését ellenző tagországoknak ahelyett, hogy közvetlenül a cégekhez fordulnának, kérniük kell a Bizottságot, hogy kérje meg a cégeket: hagyják ki őket az új növények jóváhagyási kérelméből. A kompromisszumos szöveget előterjesztő, az EU elnöki tisztét éppen betöltő Görögország szóvivője szerint az a követelmény, hogy a tagországoknak a Bizottság útján kell kérésüket eljuttatniuk a cégekhez, maximális jogbiztonságot biztosít, egyúttal mégis megadja az országoknak a lehetőséget a GM növények termesztésének tiltására.

A környezetvédő aktivisták azonban azt állítják, hogy a törvényjavaslat túl sok hatalmat ad a cégeknek. „A kormányoknak meg kell tudniuk tiltani a nem kívánt, kockázatos GM növények termesztését anélkül, hogy erre engedélyt kellene kérniük az abból hasznot húzó cégektől” – jelentette ki Adrian Bebb, a Föld Barátai európai ágának élelmiszerkampány-felelőse. A biotechnológiai ipar képviselői szintén elégedetlenek voltak a kompromisszummal, amely szerintük lehetővé teheti a növények „nem tudományos alapon” való tiltását. „Egy közös eljárásmódnak nem objektív alapon nemzeti hatáskörbe való visszautalása negatív precedenst teremt, és szembemegy az egységes piac szellemével” – nyilatkozta André Goig, az EuropaBio (Európai Biotechnológiai Szövetség) elnöke.

Az EU hatóságai eddig mindössze két GM növény kereskedelmi célú termesztését engedélyezték, és ezek közül egyikét később egy bíróság betiltotta. Idén év elején Tonio Borg európai egészségügyi biztos úgy nyilatkozott, hogy törvényben előírt kötelessége engedélyezni a DuPont és Dow Chemical cégek közösen kifejlesztett új, genetikailag módosított kukoricafajtáját, a Pioneer 1507-et. Annak ellenére, hogy a 28 EU tagország közül 19 ellenezte az engedély megadását, mégis igen valószínű, hogy az új fajta zöld utat kap, mivel az Unió súlyozott szavazási rendszere miatt ez a többség nem elegendő az elutasításhoz. A Bizottság egyik szóvivője szerdán úgy nyilatkozott, hogy a Bizottságnak még el kell döntenie, mikor kapja meg a Pioneer 1507 a jóváhagyást.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés