A GM banán egy csapásra lecsökkentené a gyermekhalandóságot Afrikában

Cahal Milmo
Hírek, 2014. 09. 04.

Elérkezett az első emberi kipróbálása annak a genetikailag módosított banánnak, amely lehetőséget kínál a gyermekhalandóság és a gyermekvakság drámai csökkentésére egész Afrikában. Ez nagy lépés afelé, hogy ez a gyümölcs sok millió ember napi tápláléka lehessen. Az ausztrál tudósok által kifejlesztett GM banán magas A-vitamintartalma azt a táplálkozási hiányállapotot hivatott megszüntetni, amely évente több százezer halálesetért és gyermekek szeme világának elvesztéséért felelős. A kutatók azt remélik, hogy 2020-ra Ugandában kereskedelmi célú termesztésbe fogható ez a Kelet-Afrikában termesztett fajtából kifejlesztett, magas béta-karotintartalmú főzőbanán – feltéve, ha bebizonyosodik, hogy valóban megemeli az A-vitamin szintjét.

Image Text

Az új banánfajta olyan géneket hordoz, amely megnöveli a főző banán béta-karotintartalmát

Ez a banánfajta egyike azoknak a GM organizmusoknak, amelyek a tudósok és támogatóik szerint rendkívül hatásosan bevethetők a fejlődő országok alultápláltsággal és betegségekkel összefüggő problémáinak megoldására. A tudósok már egy sor ehhez hasonló GM organizmust fejlesztettek ki, a magas A-vitamintartalmú rizstől kezdve a malária elleni harcot segítő szúnyogig. Az ilyen kutatások ellenzői azzal érvelnek, hogy a módszer hosszú távú hatásai ismeretlenek, és ezeknél valószínűleg olcsóbb és hatásosabb a jobb gazdálkodási módszerek bevezetése és a táplálékkiegészítőkkel való ellátás.

James Dale professzor, aki a kilencéves banánprojektet vezeti a Queenslandi Technológiai Egyetemen, Brisbane-ben, úgy nyilatkozott, hogy a kelet-afrikai főzőbanánban eredetileg alacsony a kulcsfontosságú tápanyagok, például a vas és a béta-karotin, más néven A-provitamin mennyisége. Ez az egyik fő okozója az A-vitaminhiánynak, amely miatt évente legalább 700 000 gyermek pusztul el és globális szinten évi 300 000 ember vakul meg. Dale professzor így beszélt erről: „Megbízható bizonyítékok alapján állítható, hogy az A-vitamin hiánya károsítja az immunrendszer működését, és az agy fejlődésére is hatással lehet. Jó tudományos eredmények alkalmazásával sok segítséget lehet nyújtani ezen a téren: A-provitaminban gazdagabbá lehet tenni az alapvető élelmiszernövényeket, például az ugandai banánt, és így tápanyagokban dúsabb élelmiszerrel lehet ellátni a szegény gazdálkodó népességet... Tudjuk, hogy tudományos elképzelésünk működni fog.”

Az új banánfajta olyan géneket hordoz, amelyek megnövelik a Kelet-Afrikában főleg darabolva és gőzölve fogyasztott banán béta-karotintartalmát. A GM banán húsa nem a megszokott krémszínű, hanem narancssárga a magas béta-karotintartalomnak köszönhetően, amelyet az emberi test A-vitaminná alakít.

A kutatók, akik 10 millió USD (5,9 millió GBP) támogatást kaptak a Bill és Melinda Gates Alapítványtól, többféle kísérleti fajtából növényeket neveltek Ugandában, ahol a népesség körülbelül hetven százalékának a banán a fő tápláléka. Az így nyert „elit” banántermésből most kb. 10 kg-ot az Egyesült Államokba küldenek annak kiértékelésére, mennyire képes a gyümölcs fogyasztása megemelni az A-vitamin szintjét az emberi testben. Az eredmények az idei év végére várhatók, és ha az ugandai törvényhozók által jelenleg tanulmányozott, a GM növények kereskedelmi forgalmazására vonatkozó jogszabályok törvényerőre emelkednek, az első növények hat éven belül a gazdálkodók és kisbirtokosok rendelkezésére fognak állni.

Image Text

A kutatók szerint semmi akadálya nem lehet annak, hogy az új banánfajtát – hivatalos jóváhagyás után – más kelet-afrikai országokban, így Ruandában, Kenyában, Tanzániában és a Kongói Demokratikus Köztársaság egyes részein is termeszthessék, ahol szintén alapvető élelmiszer a banán. Azt is reális lehetőségnek látják, hogy ugyanezt a módosítást más banántípusokon, például a Nyugat-Afrikában széles körben termesztett banánfán (pizangon) is el lehetne végezni. Dale professzor erről így beszélt: „Ennek a projektnek mérhetetlenül nagy, pozitív hatása lehet az alapvető élelmiszertermékekre Afrika nagy részében, és ezáltal sok-sok millió ember egészségének és jóllétének javításához járulhat hozzá generációkon keresztül.”

A kutatás előrehaladása során újra fellángol majd a vita arról, hogy alkalmas-e a genetikai tudomány a fejlődő világot kínzó problémák megoldására, és az általa kínált megoldások hatékonyak-e a fejlődő országokban, ahol a népességszám növekedése egyre sürgetőbbé teszi a megfelelő tápértékű alapélelmiszerek termesztésbe állítását. A GM technológia ellenzői ma úgy nyilatkoztak, hogy a kormányoknak tudniuk kell: előre nem látható hatásai lehetnek annak, ha a tápanyagok szintjét módosítják az alapvető élelmiszerekben. Dr. Helen Wallace, a GeneWatch (Génfigyelő) munkatársa így beszélt erről: „Bizonyítékok vannak arra, hogy a túl sok béta-karotin rákkeltő lehet, úgyhogy mi lesz, ha A-vitaminnal megfelelően ellátott emberek fogyasztanak ilyen növényeket? Vannak hatásosabb megoldások is ezekre a problémákra, például célzott táplálékkiegészítők adása és változatosabb termények termesztése. Ezek a kutatások nem képesek igazolni azt, hogy a létrehozott változások hosszú távon valóban jótékonyak, nem pedig károsak.”

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés