Hírlevél: 2014 Július - Augusztus

Az Egyesült Királyság kormányának népszerűsítenie kellene a GM növények előnyeit

Clive Cookson
Hírek, 2014. 08. 29.

A parlamenti képviselők azt akarják, hogy a kormány mozdítsa elő a GM növények ügyét

A brit alsóház környezetvédelmi, élelmezési és vidékügyi bizottsága szerint a genetikailag módosított növények segítségével az ország élelmiszer-szükségletének nagyobb hányadát lehetne saját földjükön megtermelni.

„A kormánynak hatékonyabban kellene tájékoztatnia a nagyközönséget a GM növények termesztésének lehetséges jótékony hatásairól” – írják a parlamenti képviselők élelmiszer-biztonsági jelentésükben. „Bizonyítékokon alapuló, nyilvános vitát kellene kezdeményeznie a GM növényekről, és cáfolnia kellene a GM termékek fogyasztására vonatkozó élelmiszer-biztonsági aggályokat.”

Anne MacIntosh, a bizottság konzervatív elnöke üdvözölte az EU minisztereinek nemrég elfogadott „kívülmaradási javaslatát” (amely lehetővé tenné, hogy egyes országok felgyorsítsák a GM növények engedélyezését, míg mások fenntartanák a nemzeti termesztési tilalmat), de azt mondta: az a fontos, hogy hosszú távon előmozdítsák az európai körülményeknek megfelelő, új generációs GM technológia kifejlesztésére irányuló kutatást. A rothamsteadi kísérleti állomáson és a John Innes kutatóközpontban egyesült királyságbeli tudósok vezetésével ilyen munka folyik.

Helen Wallace, a GeneWatch UK (Génfigyelő) kampánycsoport igazgatója szerint az Egyesült Királyságban a közeljövőben az egyetlen termesztésre alkalmas GM növény a RoundUp Ready kukorica, amely ellenálló a Monsanto RoundUp gyomirtó szerével szemben. „A bizottság jelentésében tárgyalt kísérleti GM növények nagy többségükben sikertelenek, és különben is évtizedeknek kell még eltelniük, amíg kereskedelmi forgalomba kerülhetnek” – mondta.

Julian Little, egy ipari csoport, az Agricultural Biotechnology Council (Agrobiotechnológiai Tanács) elnöke azonban üdvözölte a jelentést. „Támogatjuk a bizottság felhívását a kormány felé, hogy továbbra is munkálkodjon az EU-ban annak biztosítására, hogy a szabályozó rendszer kutatás- és tudomány alapú legyen, és lehetővé tegye a GM technológia felhasználását azon országok számára, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel” – mondta.

A parlamenti képviselők szerint az Egyesült Királyság mezőgazdasági önellátó képessége hanyatlóban van. Ma az angliai viszonyok között termeszthető élelmiszerek 68%-át ténylegesen az országban termesztik; húsz évvel ezelőtt ez az arány 87% volt. Bár az önellátás a gyümölcs- és zöldségtermesztés terén csökkent leginkább, a gabonaféléknél is csüggesztő a helyzet: a termesztett búzamennyiség több mint 15 éve nem emelkedett.

A jelentés az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kormányzati felelősség világosabb meghatározására szólít fel, és arra, hogy a környezetvédelmi, élelmezési és vidékügyi minisztérium „erőteljesen lépjen fel a Whitehall teljes szélességében”.

A jelentés szerint a jövő legnagyobb fenyegetése az éghajlatváltozás, amely változékonyabb és szeszélyesebb időjárást hoz, terméspusztító árvizekkel és aszállyal.

Bár a kormány évente 410 millió fontot költ mezőgazdasági-élelmiszer ipari kutatásokra, „e kutatás nagy része szétszórt, és nincs elegendő támogatás olyan farmszintű kutatásokra, amelyek fenntartható módon végezhetnének vizsgálatokat, szaporítanák az állatállományt, terjesztenék az új gazdálkodási rendszereket és a kutatási eredményeket megismertetnék a gazdálkodói közösséggel” – fejezi be a jelentés.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés