Hírlevél: 2014 Július - Augusztus

GMO: A tilalom engedélyezése

Hírek, 2014. 08. 10.

Az Európai Unió tagállamai az egész unióra érvényes irányelvet fogadtak el a genetikailag módosított növények engedélyezési eljárásáról – megadva a kimaradás lehetőségét az egyes országoknak.

E terv szerint az egyes országok korlátozhatják vagy tilthatják az EU szintjén engedélyezett GM növények termesztését. Tonio Borg biztos ezt az eredményt „kiegyensúlyozottan kompromisszumos szövegnek” nevezte, és így kommentálta:

„Elragadtatva jelentem be, hogy a Környezetvédelmi Tanácsnak sikerült kimozdítania a holtpontról a GMO termesztési javaslatot […]. A mai politikai egyezség eleget tesz a tagállamok 2009 óta ismételt, egybehangzó felhívásának, amelyben több rugalmasságot és jogbiztonságot követeltek ahhoz, hogy saját területükön vagy annak egy részén nemzeti szinten dönthessenek a termesztésről.”

Borg elismerően nyilatkozott a görög elnökségről azért, hogy „sikerült megtalálnia a közös pontot az eltérő nézetek és aggályok között.”

A genetikailag módosított organizmusok problémája azonban továbbra is érzékeny kérdés marad, amely vitákat gerjeszt az Európai Unió tagállamai között. Ha a jó kompromisszum azt jelenti, hogy mindkét fél elégedetlen, akkor az eredmény majdnem tökéletes: a GMO-k támogatói és ellenzői egyaránt kritizálták az egyezményt. Bart Staes, az Európai Zöldpárt élelmiszer-biztonsági szóvivője a kompromisszumot trójai falónak nevezte, amely beengedi a GM növényeket az EU jelenleg nagyrészt GM mentes területére. Staes hozzátette:

„Az EU GMO engedélyezési eljárásának felülvizsgálatára vonatkozó kompromisszum azt kockáztatja, hogy végül egész Európa megnyílik a genetikailag módosított szervezetek előtt, a nagyközönség tömeges ellenállása ellenére. A GM növények termesztésére vonatkozó döntés részben nemzeti hatáskörbe való visszautalása […] teljesen elhibázott megközelítés. Lehetőséget nyújtana a Bizottságnak, hogy gyorsabban és könnyebben áterőltesse az EU-szintű GMO termesztési engedélyeket azáltal, hogy engedélyezi a tilalmat a tagállamok vagy régiók szintjén.”

Rámutatott arra is:

„aggályos, hogy a tilalmak jogilag vitathatók lennének, és így az egyes tagállamoknak egyedül kellene megvédeni az álláspontjukat. Staes szerint az egyezmény figyelmen kívül hagyja a növények keresztszennyeződésének nyilvánvaló és létező veszélyét és az ezzel együtt járó milliónyi problémát.”

Ezzel egyidőben az EuropaBio bírálta a GMO-kkal kapcsolatos döntéshozatal újból nemzeti hatáskörbe helyezésére hozott döntést. Az európai biotechnológiai cégek szövetsége sajtóközleményében kijelentette:

“Ez az egyezség jól mutatja, hogy az EU intézményei és tagországai nem akarják korrekt módon végrehajtani a GM növények engedélyezésére jelenleg érvényes szabályozási jogrendszert, amelyet saját maguk állítottak fel.”

André Goig, az EuropaBio elnöke hozzátette:

„Egy közös Európai Uniós eljárásmódnak nem objektív alapon nemzeti hatáskörbe való visszautalása negatív precedenst teremt, és szembemegy az egységes piac szellemével – különösen azért, mert megengedné a tagállamoknak, hogy egy technológiát nem tudományos alapon, formálisan elutasítsanak, amivel veszélyes precedenst teremtenek, és negatív jelzést küldenek az innovatív iparnak arra vonatkozólag, hogy érdemes-e Európában működnie.”

Úgy tűnik, hogy a holtpontról való elmozdulás nem jelenti a GMO vita végét.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés