Hírlevél: 2014 Július - Augusztus

A biotechnológiai ipar elégedetlen a GM növények termesztésére vonatkozó döntések ésszerűsítését célzó miniszteri egyezséggel

Hírek, 2014-07-09 16:24:48

Brüsszel, 2014. június 12.

Az EuropaBio-nak, a biotechnológiai iparágak európai szövetségének csalódást okozott az EU környezetvédelmi minisztereinek ma kötött egyezsége, amelynek tárgya a GM növények termesztésének szabályozását nemzeti hatáskörbe utaló javaslat. Az egyezség jól mutatja, hogy az EU intézményei és tagországai nem akarják korrekt módon végrehajtani a GM növények engedélyezésére jelenleg érvényes szabályozási jogrendszert, amelyet saját maguk állítottak fel.

„Egy közös Európai Uniós eljárásmódnak nem objektív alapon nemzeti hatáskörbe való visszautalása negatív precedenst teremt, és szembemegy az egységes piac szellemével” – mondta André Goig, az EuropaBio elnöke. – „Különösen azért, mert megengedné a tagállamoknak, hogy egy technológiát nem tudományos alapon formálisan elutasítsanak, amivel veszélyes precedenst teremtenek, és negatív jelzést küldenek az innovatív iparnak arra vonatkozólag, hogy érdemes-e Európában működnie” – tette hozzá Goig. – „Végső soron a gazdáknak kellene eldönteniük, hogy mit akarnak termeszteni a szántóföldjükön.”

Az EU GM növények termesztésére vonatkozó, eredetileg 2001-ben elfogadott jogszabályrendszerét (2001/18/EC irányelv) soha nem hajtották végre korrekt módon. A GM növények termesztése nem kerül rendszeresen a tagállamok elé szavazásra, ahogy a törvény előírja. Az EuropaBio megismétli felhívását, hogy az EU tudományos alapokon nyugvó kockázatbecslési követelményeit kielégítő termékek további késlekedés nélkül kapják meg a termesztési engedélyt. Világszerte több mint 15 éve nagyban termesztenek GM növényeket számos országban, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a GM növények legalább olyan biztonságosak, mint hagyományos megfelelőik.

A biotechnológiai ipar szilárdan meg van győződve arról, hogy az EU saját legjobb tudományos kutatása támogatásának elmulasztása nagyban károsítja a növekedést, az innovációt, a beruházási klímát, sőt a fogyasztók bizalmát is. A döntéshozóknak most arra kellene összpontosítaniuk, hogy megoldást találjanak a vetőmagban és az élelmiszerekben található GMO-nyomok kimutatására és az ehhez szükséges mintavételre, ahogy ezt a tagországok már 2006 óta ismételten kérték, mivel ez a probléma az érintett területek sok szereplőjének gazdasági veszteséget okoz, és olyan árucikkek kereskedelmi áramlását veszélyezteti, amelyek igen fontosak az EU számára.

Mind Belgium, mind Luxemburg tartózkodott a szavazáson.


Információ sajtómédiumok számára:

Rosalind Travers
kommunikációs igazgató, EuropaBio
r.travers@europabio.org
Tel. 32-2-739-1173
Mobiltelefon: +32-(0)-478-680-301

VAGY

Nilsy Desaint
kommunikációs igazgató, Európai Zöld Biotechnológia, EuropaBio
n.desaint@europabio.org

A cikk letöltése pdf formátumban.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés