Hírlevél: 2014 Március - Április

A brit Tudományos és Technológiai Tanács jelentése szerint Európa akadályozza a GM-növények engedélyezését

Clive Cookson, tudományos szerkesztő
Hírek, 2014. 03. 30.

A genetikailag módosított növények termesztését a nemzeti kormányoknak, nem pedig az EU-nak kellene engedélyezni, állítja a brit miniszterelnök mellett dolgozó Tudományos és Technológiai Tanács pénteken nyilvánosságra hozott jelentésében, amelyben azt sürgeti, hogy Nagy-Britannia minél gyorsabban használja ki „a GM-technológiában rejlő rendkívüli lehetőségeket”. Az erősen GM-párti jelentést a tanács David Cameron kérésére írta, aki tanácsért fordult hozzájuk a technológia kockázataira és előnyeire vonatkozó új eredményekkel, valamint azzal kapcsolatban, hogyan lehetne javítani a szabályozást és a döntéshozatalt az Egyesült Királyság és az EU szintjén.

Sir Mark Walport, a kormány tudományos főtanácsadója és Dame Nancy Rothwell, a Manchesteri Egyetem alkancellárja, akik együtt töltik be a Tanács elnöki tisztét, a jelentést kísérő levében arról tájékoztatják a miniszterelnököt, hogy az európai döntéshozatal különösen fontos akadály. „Minél hosszabb ideig ellenzi az EU a GM technológiát, miközben a világ többi része elfogadja azt, annál nagyobb a veszélye annak, hogy az európai mezőgazdaság versenyképtelenné válik, különösen, ahogy egyre több GM-növény és tulajdonság kerül kereskedelmi célú termesztésbe másutt” – írják. A kormány számára ajánlott megoldás pedig az, hogy tárgyalások útján érjen el változást az EU funkcióképtelen szabályozási rendszerében, amely egy, főleg Spanyolországban termesztett rovarrezisztens kukoricafajta kivételével minden GM-növény engedélyezését megakadályozta, miközben Észak-Amerikában és másutt már húsz éve folyik a GM-növények kereskedelmi célú termesztése.

„Mivel a GM-növényekhez kapcsolódó környezetkárosító aktivitásra vagy e növények mérgező voltára nincs bizonyíték, nem megfelelő egy olyan szabályozó rendszer, amely azon az elven alapul, hogy a GM-növények veszélyesebbek, mint a hagyományos növénynemesítéssel előállított növényfajták” – írja a jelentés. A keretszabályozásnak ezért az egyes termékek előnyein kellene alapulnia, nem pedig magán a genetikai módosítási eljáráson. A Tanács azt javasolja, hogy az EU az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságon keresztül játsszon átfogó tanácsadói szerepet a kockázatok és a biztonságosság ügyében, míg a kereskedelmi célú termesztés engedélyezési eljárása kerüljön át a tagállamokhoz.

Egy másik javaslat szerint állami-magán társulást kellene létrehozni Public Enterprise GM, rövidítve PubGM néven a „köz javát szolgáló” új növényfajták korai szántóföldi kipróbálásának felgyorsítására. – „A GM-technológiával feljavított növényfajták segíthetnek megtartani vagy növelni a hozamot, miközben csökkentik a környezeti „lábnyomot”, ám hasznosságukról kint, a szántóföldön kell meggyőződnünk” – mondta Jonathan Jones, a Norwich közelében működő Sainsbury Laboratory munkatársa, a jelentés egyik szerzője. – „Ha megvalósul a PubGM, akkor a vetőmagforgalmazó vállalatok, a fogyasztók és a szabályozók a kísérletek eredményei alapján el tudják majd dönteni, hogy az adott GM-tulajdonság brit haszonnövényekben, az Egyesült Királyság körülményei között megállja-e a helyét.”

Jones professzor egy burgonyavésznek ellenálló GM-burgonyafajta tesztelésével foglalkozik. Az Egyesült Királyságban fejlesztés alatt álló további GM-növények többek között az egészségre jótékony hatású, lila színű paradicsom és az atkakártevőknek ellenálló búza.

A GM-növények ellenzőit valószínűleg nem fogja meggyőzni a jelentés. „A GM-növények messze túl sok figyelmet kaptak” – mondta a jelentésre adott válaszában Vicki Hird, a Föld Barátai élelmiszerügyekkel foglalkozó aktivistája. – „Több évtizednyi kutatás után sem tudták megvalósítani az ígért előnyöket, és költséges tevékenységükkel elvonták a forrásokat a meglévő kihívások megoldásához valóban szükséges kutatásoktól.”

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés