Hírlevél: 2014 Március - Április

Akár felkészült rá, akár nem, Oroszország eltökélte, hogy engedélyezi a GM-növényeket

Eugene Gerden
Hírek, 2014. 03. 05.

Image Text

Peter Csekmariov (középen), az orosz mezőgazdasági minisztérium növénytermesztési osztályának vezetője
Fénykép: Prozerno

Oroszországban hivatalosan 2014. július 1-től kezdve lesz szabad GM-növényeket termeszteni. Eleinte csak néhány GM-növény kereskedelmi célú termesztése kap zöld utat, ám az év második felében sokkal több fajtára is kiterjesztik az engedélyt. Az orosz mezőgazdasági minisztérium úgy nyilatkozott, hogy az Európai Unió példáját követi, és csak az EU-ban is jóváhagyott GM-növények termesztését engedélyezi. Arkagyij Zlocsevszkij, az Orosz Gabonaszövetség elnöke szerint a gazdálkodók körében nagy a kereslet a GM-növények iránt, mert bár a GM-szója vetőmag körülbelül másfélszer drágább a hagyományos vetőmagnál, a végtermék költsége 20%-kal alacsonyabb. Vlagyimir Petricsenko, a ProZerno cégnek, Oroszország egyik legnagyobb mezőgazdasági elemző vállalkozásának vezérigazgatója szerint Oroszországban a szója, a kukorica és a cukorrépa a legígéretesebb GM-haszonnövény. Oroszországban 2013-ban 1,2 millió hektáron termesztettek szóját mindössze 0,97 tonna/hektár (ha) hozammal, miközben Argentínában, Brazíliában és az Egyesült Államokban a szója átlagos hozama 2,5–3 tonna/ha.

Oroszország számos vezető mezőgazdasági termelője és nagykereskedője máris üdvözölte a küszöbön álló változást. Maxim Basov, a RusAgro cégnek, Oroszország egyik legnagyobb cukorgyárának vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a GM-technológia alkalmazásával legalább kétszeresére növelhető az ország cukortermelése. – „Az orosz mezőgazdaság egyik fő problémája a termesztett fajok kis száma, és ennek következménye a hazai agráripar lassú fejlődése” – mondta Basov az FCI-nek. – „Például nagyon sokat termesztünk búzából, nem úgy, mint olajrepcéből, szójából, kukoricából és más növényekből. A GM-növények bevezetése lehetővé teszi majd az orosz gazdák számára a vetésforgó változatosabbá tételét.”

Oroszország vezető nagykereskedői általában támogatják a GM-növények bevezetését. Szergej Koroljev, a Botanist Company, Oroszország egyik legnagyobb növényvédőszer-, műtrágya- és vetőmagforgalmazó cégének vezetője úgy vélte, hogy a GM-növények piacának nagy lehetőségei vannak Oroszországban, egyúttal azonban felhívta a figyelmet az oroszok konzervatív természetének lehetséges következményeire. Egyes nagykereskedők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a GM-növények bevezetése drasztikusan csökkentheti az eladásaikat. Ian Viskiviali, a SemAgro vezérigazgatója (ez a cég Oroszországban a Monsanto hivatalos nagykereskedője és az ország egyik legnagyobb növényvédőszer-nagykereskedője) kijelentette, hogy Oroszország a fogyasztói hajlandóság hiánya miatt „nem áll készen” a GM-növények bevezetésére. „Ha a GM-vetőmagok megjelennek a nagykereskedők kínálatában, megtörténhet, hogy az eladás meredeken csökken, és eleinte nem hoz bevételt. Mostanáig széleskörű marketing kampányokat szerveztünk, ahol elmagyaráztuk vevőinknek, hogy eladási portfóliónk nem tartalmaz semmilyen GM-terméket” – nyilatkozta Viskiviali az FCI-nek.

Ugyanígy vélekedett Szergej Panamarev, az AgroUslugi főigazgatója (ez a cég szintén vezető orosz növényvédőszer-nagykereskedő és a BASF hivatalos nagykereskedője Oroszországban). Szerinte a GM-növények engedélyezése felemás eredményt hozhat a nagykereskedők számára, mert bár a cégek választéka bővül, lehet, hogy vásárlóik létszáma csökken.

Peter Csekmariov, az orosz mezőgazdasági minisztérium növénytermesztési osztályának vezetője elmondta, hogy sok aggódó megkeresést kapott a hazai gazdálkodóktól, akik attól tartanak, hogy az új törvény bevezetése miatt sok hazai gazdálkodó visszavonul a piactól. Vjacseszlav Shmauz, a Shmauz Company igazgatója (a cég a Központi Feketeföldi Gazdasági Körzet egyik vezető mezőgazdasági holdingja) úgy véli, lehet, hogy a helyi ügyfelek nem fogadják majd szívesen a GM-növényeket, legalábbis eleinte. A helyzet azonban a közeljövőben megváltozhat.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés