Az EU és Kína együttműködik az élelmiszer-tudományi, mezőgazdasági és biotechnológiai kutatás területén

Hírek, 2014-02-27 19:42:35

A szándéknyilatkozat egyengeti majd annak a merész hosszútávú stratégiai partnerségnek az útját, amely az EU és Kína között régóta fennálló kutatási és innovációs együttműködésre épül, a tudományos és műszaki együttműködési megállapodás átfogó keretében.

Image Text

A múlt hét végén, az Európai Bizottság és a Kínai Tudományos Akadémia (CAAS) közötti „Szándéknyilatkozat kutatási és innovációs együttműködésre az élelmiszer-tudomány, a mezőgazdaság és a biotechnológia területén” aláírásával az EU és Kína útjára indította első nagyszabású, közös kutatási és innovációs kezdeményezését. Ez az új kezdeményezés biztosítja majd, hogy a felek közös érdekeit szolgáló, kiemelt fontosságú területeken konkrét, lényeges és kiegyensúlyozott kutatási és innovációs tevékenység folyjon. A kezdeményezést az EU és Kína között zajló innovációs együttműködési párbeszéd első rendezvényén jelentették be (lásd a közös nyilatkozatot). A szándéknyilatkozatot az Európai Bizottság részéről D. Cioloş mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos, M. Geoghegan-Quinn kutatási, innovációs és tudományügyi biztos, T. Borg egészségügyi biztos és J. Potocnik környezetvédelmi biztos, Kína részéről pedig Li Jiayang, a CAAS elnöke, mezőgazdasági miniszter írta alá.

A szándéknyilatkozat egyengeti majd annak az élelmiszer-tudomány, a mezőgazdaság és a biotechnológia területére kiterjedő, merész, hosszútávú stratégiai partnerségnek az útját, amely az EU és Kína között régóta fennálló kutatási és innovációs együttműködésre épül, a tudományos és műszaki együttműködési megállapodás átfogó keretében.

A szándéknyilatkozat értelmében az EU és Kína a következőket ígéri:

 • Az anyagi támogatás növelése és az együttműködés mechanizmusainak javítása érdekében módosítják saját kutatási és innovációs programjaikat (EU Horizont 2020 és ASTIP; kínai mezőgazdasági tudományos és innovációs program);
 • Közös, koordinált kutatási programokat terveznek és valósítanak meg, és támogatják a felismert közös kihívások és célok megoldását célul tűző kollaboratív kutatási programokat és tevékenységeket;
 • Fokozott erőfeszítéseket tesznek a közös problémák, azaz a globális élelmiszer-biztonság, -minőség és -biztonságosság javítása, fenntartható mezőgazdasági modell keresése, megalapozott biogazdaság kialakítása és végül a kereskedelmi kapcsolatok erősítése innovatív megoldására;

A következő a felek közös érdekeit szolgáló, kiemelt fontosságú területeken végzendő munka:

 • élelmiszer-tudományok, beleértve az élelmiszer-hulladékok kezelését,
 • fenntartható mezőgazdaság, beleértve az integrált növényvédelmet és biokontrollt, az alacsony ráfordítású és organikus termelési módszereket, valamint a víz- és talajkezelést,
 • nagyvárosi mezőgazdaság, amely a nagyvárosok zöldterületeinek növelése révén hozzájárul az urbanizációs partnerséghez,
 • biotechnológia, beleértve új biomasszaforrások keresését.

© 2013 Agri.EU

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés