Hírlevél: 2014 Január - Február

A jövő vetése

Balázs Ervin akadémikus
Hírek, 2014. 02. 22.

Image Text

Balázs Ervin akadémikus
MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

A konferencián elhangzott előadás összefoglalója

Az európai nemzeti akadémiák 2001-ben Tudományos Tanácsot (European Academies Science Advisory Council, EASAC) alapítottak azzal a céllal, hogy a társadalmakat érintő kérdésekben a testület elősegítse a megalapozott tudományos szempontok érvényesülését - az uniós döntéshozatali folyamatokban. E cél eléréséhez az EASAC, elnöke Sir Brian Heap (2013 decemberétől már Jos van der Meer, a Holland akadémia korábbi elnöke) az élettudományok, az energetika és a környezettudományok témakörében készít tanulmányokat, ajánlásokat a döntéshozók és az érdeklődők számára. A témák kidolgozását a Tudományos Tanács által megbízott munkacsoportok végzik. Az EASAC már jelentést készített a szintetikus biológia eredményeiről, tanulmányt tett közzé a fertőző betegségek, a zoonozisok kezeléséről, a mesterségesen előállított nanorészecskék egészségre gyakorolt hatásáról, a közvetlenül a fogyasztóknak nyújtott genetikai vizsgálatok lehetséges előnyeiről és ártalmairól, de foglalkozott az egyre nagyobb érdeklődést kiváltó bioüzemanyag-előállítással is, annak ellentmondásos megítéléséről és környezeti gazdasági hatásairól. Jelenleg a növényegészségügy, az uniót fenyegető behurcolt kórokozók és kártevők kockázataival foglalkozik, míg egy másik munkacsoportban a klímaváltozás tudományos igényű megközelítésén dolgoznak.

Az elmúlt év júniusában pedig a „Jövő vetése” címmel jelentette meg a nagy érdeklődést kiváltó, a releváns hivatkozásokkal együtt közel hetven oldalas tanulmányát. Az elsősorban szakembereknek, a döntéshozók háttérszakértői számára írt tanulmány mellett, közérthető formában, mintegy 15 oldalon összegző írást is kiadott, nem megfeledkezve a kétoldalas összegző ajánlásokról sem. A tanulmány írásában Aalen Reidunn (Norvégia), Balázs Ervin (Magyarország), Bock Ralph (Németország), Crute Ian (Egyesült Királyság), Delseny Michel (Franciaország), Fagerström Torbjörn (Svédország), Jacobsen Evert (Hollandia), Kreft Ivan (Szlovénia), Moller Birger (Dánia), Mullins Ewen (Írország), Porceddu Enrico (Olaszország), Romeis Jörg (Svájc), Schiemann Joachim (Németország), Sehnal Frantisek (Cseh Köztársaság), Söderlund Hans (Finnország), Twardowski Tomasz (Lengyelország), Verbruggen Nathalie (Belgium), von Bothmer Roland (Svédország) vett részt Meulen Volker (Németország) elnöklése mellett. A dokumentum összeállítása az EASAC titkárság munkatársai, Canales Claudia és Fears Robin gondos munkáját dicséri. A dokumentum egyes fejezetei az érintett országok szakembereinek véleményezése után, az afrikai kontinens országait érintő fejezet a NASAC (az Afrikai nemzeti tudományos akadémiákkal) közösen tartott munkaértekezletén került megvitatásra, majd megfogalmazásra. A dokumentum ezután független bírálókhoz került, bírálataiknak figyelembevétele után pedig az egyes európai akadémiákhoz jóváhagyásra. Pálinkás József az MTA elnöke, aki egyben az EASAC egyik alelnöke is, további három magyar tudóst kért fel véleményezésre, és e vélemények után az egyes akadémiák által is elfogadott dokumentum került jóváhagyásra. A tanulmányok letölthetők a Tudományos Tanács honlapjáról a többi EASAC által jegyzett dokumentummal együtt (www.easac.eu)

1. A „Jövő vetése” tanulmány a földhasználat, a fenntartható élelmiszer-termelés és a növénynemesítési innováció stratégiai kérdéseit taglalva felhívja az Európai Unió döntéshozóinak figyelmét, hogy sürgős beavatkozására van szükség ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága, a biológiai sokféleség megőrzése és az európai élelmiszer-ellátás biztonsága érdekében Európában is lehetővé váljon az innovatív biotechnológiai módszerek szélesebb körű alkalmazása.

2. A tanulmány rámutat arra, hogy az Európai Uniónak növelnie kell a növényi eredetű biomassza-termelését élelmiszer-, takarmány- és ipari alapanyag-előállítás céljából, hogy jelentősebb mértékben legyen képes az önellátásra, egyben növelve gazdasági versenyképességét a fejlődő országokkal és az Egyesült Államokkal szemben. Ebben hangsúlyozottan szerepet kell, hogy kapjon a biotechnológia, mert e téren az unió messze elmarad a versenytársaitól.

3. A minőségi élelmiszer fenntartható előállításához olyan növényekre van szükség, amelyek magasabb termőképességük révén jobban kihasználják a korlátozott földterület adta lehetőségeket, miközben termelésük a lehető legcsekélyebb környezeti terhelést okozza. Az ilyen fajták nemesítéséhez azonban a biotechnológia nyújtotta minden lehetséges eszközre szükség van. Az egyes módszerek közül nem elvi alapon, hanem eredményességüket és hatásukat megbízhatóan elemző tudományos bizonyítékok alapján kell választani.

4. A dokumentum kitér és részletes értékelést ad az EU mezőgazdaságának számos időszerű problémájáról. Nemzetközi bizonyítékok alapján és azokat részletesen elemezve megállapítja: a jelenlegi uniós szabályok következménye, hogy az EU-ban a mezőgazdasági innováció messze elmarad a versenytársakétól, ami az európai tudományos, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági célkitűzések elérését egyaránt akadályozza.

5. A tanulmány rámutat arra is, hogy más iparágakhoz hasonlóan a szabályozásnak a jövőben a megtermelt, előállított termék tulajdonságaira, nem pedig az előállítás módszerére kellene koncentrálnia. A jelenlegi lassú és igen költséges, a multinacionális óriásvállalatoknak kedvező környezet helyett a nyílt innováció megteremtését, a kisebb vállalatok színre lépésének előmozdítását támogató stratégiát szorgalmazza.

6. A jelentés kiemeli, hogy a növénynemesítés szabályozásának nem szabad akadályoznia a tudományos eredmények hasznosítását, vagy gátolnia az innovációt, és elnyomnia a vállalkozó kedvet a kis- és középvállalkozások és az állami szféra körében.

7. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az EU szakpolitikai döntései befolyással bírnak a világ más régióira is, így elsősorban a súlyos élelmiszerellátási gondokkal küzdő afrikai kontinensre, illetve a jelenlegi uniós stratégia félreértelmezhető a fejlődő világban zajló folyamatok ismerete nélkül.

Image Text

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés