A nyugati Nagy-Síkság gazdálkodói felkészülnek a Monsanto új ÚJ DroughtTGard™ hibridjeinek termesztésére

Hírek, 2012. 04. 05.

St. Louis (2012. február 21.) – Idén tavasszal az amerikai farmerek fogják elsőként kipróbálni a Monsanto legújabb, szárazságtűrő kukoricatermesztési rendszerét egy farmgazdaság-szintű termesztési kísérlet keretében, szerte a nyugati Nagy-síkságon. Az új DroughtGard™ hibridek a szárazságstressz körülményei között bekövetkező hozamveszteség enyhítésére szolgálnak.

A DroughtGard™ hibridek a Genuity® kukoricafajta-család legújabb tagjai. Ezek a hibridek egyesítik a szárazságtűrésre szelektált germoplazmát és a géntechnológiával bevitt szárazságtűrő tulajdonságot a kedvező agronómiai tulajdonságokkal. A 2012. évi kísérletekhez a Monsanto a Genuity® VT Triple Pro®, a Genuity® VT Double Pro® és a Roundup Ready® Corn 2 vonalakból állítja elő a DroughtGard hibrideket.

„A DroughtGard hibridek kiváló teljesítményt nyújtottak a kísérleteinkben, és bizonyították előnyüket a konkurens termékekkel szemben” – mondta Mark Edge, a DroughtGard hibridek vezető forgalmazója. „Ebben a tenyészidőszakban farmgazdaság-szintű kísérleteink fő célja az, hogy bemutassuk a gazdálkodóknak ezeknek a hibrideknek a teljesítményét, és visszajelzést kapjunk a ránk váró kereskedelmi döntésekhez.”

A 2012. évi nagyszabású, farmgazdaság-szintű kísérletek körülbelül 250 farmer részvételével fognak zajlani majdnem 5000 hektáros területen a nyugati Nagy-síkságon, ennek a terméknek a célterületén.

„Szívesen kipróbálom az olyan új eszközöket és technológiákat, amelyek segítik a kockázatkezelést a gazdaságomban” – mondta Clay Scott, egy délnyugat-kansasi gazdálkodó. „A víz mindig központi probléma, így most, hogy lehetőségem van DroughtGard hibridet termeszteni ebben a tenyészidőszakban, megtudom majd, mekkora előnyt jelent a szárazságtűrő kukorica termesztése a földjeimen.”

A Monsanto szárazságtűrő fajták nemesítésével és kipróbálásával foglalkozó programjának évek óta kifejezetten a nyugati Nagy-síkság a célterülete. „Azzal, hogy a kísérleteket főképpen ott végezzük, ahol az ügyfeleink is vannak, maximális lehetőséget teremtünk a szárazságtűrés problémájának integrált nemesítési és biotechnológiai megközelítésére” – mondta Edge. „Tervbe vettük azt is, hogy szorosan együttműködünk a gazdákkal, hogy agronómiai ajánlásokkal is segíthessük őket.”

2011 decemberében a Monsanto az USA-beli kereskedelmi forgalomba hozatal felé vezető út fontos állomásához érkezett, amikor az USA mezőgazdasági minisztériuma elrendelte a szárazságtűrési tulajdonság deregulációját. A működő szabályozási rendszerrel rendelkező, legfontosabb kukorica-importőröknél folyamatban van az importengedélyek beszerzése.

A szárazságtűrés tulajdonsága a németországi székhelyű BASF céggel folytatott növényi biotechnológiai együttműködés, a „Hozam és stressz” (Yield and Stress) részét képezi. Az együttműködés célja magasabb hozamú, valamint kedvezőtlen környezeti körülményekre, például a szárazságra kevésbé érzékeny növényfajták kifejlesztése.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés