Hírlevél: 2013 November - December

A bizonyítékok elégtelenségére hivatkozva visszahívta a közreadó azt a tavalyi közleményt, amely a GM-kukorica rákkeltő hatását sugalmazta

Hírek, 2013. 12. 15.

Az Origo-n megjelent cikket a linkre kattintva érhetik el:
Csatát vesztett a GM ellenes francia kutatócsoport

Food and chemical toxicology

Kedves Séralini professzor!

Amint tudja, az elmúlt néhány hónapban alapos vizsgálatnak vetettük alá a folyóiratunkban közölt adatait. Az adatokat és azok elemzését vizsgáló bizottság célja az volt, hogy foglalkozzon az Ön cikkére válaszul érkezett olvasói levelekben felvetett kérdésekkel.

A bizottságban számos aggály merült fel az adatok minőségével kapcsolatban, és végül a cikk visszavonását javasolta. Azóta próbáltam kapcsolatba lépni Önnel, hogy megbeszélhessük a javaslat konkrét indokait. Ha Ön nem egyezik bele abba, hogy visszavonja a cikket, akkor mi fogjuk visszavonni, és a következő nyilatkozatot közöljük a helyében:


A Food and Chemical Toxicology folyóirat visszavonja a „Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” (Egy Roundup herbicid és egy genetikailag módosított Roundup-toleráns kukorica hosszú távú toxicitása) című közleményt, amely 2012 novemberében jelent meg a folyóiratban. A cikk visszavonását a közlemény és a benne közölt adatok alapos és hosszas elemzése, valamint a cikk szakmai lektorálási eljárásának kivizsgálása előzte meg. A főszerkesztő e vizsgálat befejeztéig és a szerzőknek a vizsgálat eredményéről való értesítéséig tartózkodott a nyilvános nyilatkozattételtől.

A cikk megjelenése után nem sokkal a szerkesztőség olyan olvasói leveleket kapott, amelyek a leírt eredmények érvényességével, az állatok megfelelő használatával, sőt a csalás lehetőségével kapcsolatos aggályoknak adtak hangot. Sok levél a cikk visszavonására szólította fel a szerkesztőséget. Folyóiratunk standard gyakorlatának megfelelően mind ezeket a leveleket, mind a cikk eredményeit támogató leveleket, mind pedig a szerzők válaszát megjelentettük a folyóiratban. A cikkel kapcsolatban felmerült aggályok természete miatt a főszerkesztő megvizsgálta a szakmai lektorálási eljárás minden részletét, és engedélyt kért a levelező szerzőtől a nyers adatok áttekintésére. A nyers adatok megtekintésének kérésére ritkán kerül sor, azonban folyóiratunk politikájával összhangban a benyújtott kéziratok szerzőinek kérés esetén át kell adniuk az eredeti adatokat. A levelező szerző ebbe beleegyezett, és minden kért anyagot átadott a főszerkesztőnek. A főszerkesztő hangsúlyozni kívánja a levelező szerző együttműködési készségét ebben az ügyben, és elismerését fejezi ki a tudományos eljárás iránti elkötelezettségéért.

A főszerkesztő semmilyen, csalásra vagy az adatok szándékos félreértelmezésére utaló bizonyítékot nem talált. Azonban jogos aggodalomra van ok mind az egyes vizsgálati csoportokban szereplő állatok számát, mind a kiválasztott állattörzset illetően. Az állatok alacsony számát az eredeti szakmai lektorálási eljárás is kifogásolta, de a lektorok végső döntése az volt, hogy a munka e hiányosság ellenére is közlésre érdemes. A nyers adatok részletesebb vizsgálata azt mutatta, hogy az adott kis mintaszám mellett nem vonható le határozott következtetés akár az NK603 kukorica, akár a glifozát szerepére sem az átfogó mortalitás, sem a daganatok gyakorisága alakulásában. A Sprague-Dawley patkánytörzsnél közismerten magas a daganatok gyakorisága; ennek ismeretében nem zárható ki, hogy ez az oka a kezelt csoportokban megfigyelhető magasabb mortalitásnak és a daganatok nagyobb gyakoriságának.

Végső soron a bemutatott eredmények nem meggyőzőek – bár nem hibásak –, és ezért nem érik el a Food and Chemical Toxicology folyóiratban való közléshez megkövetelt szintet. A szakmai lektorálási eljárás nem tökéletes, de működik. Folyóiratunk elkötelezett az igazságos, alapos és gyors szakmai lektorálási eljárás mellett; néha a sietséget fel kell áldozni a lehető legnagyobb alaposság érdekében. Az eljárás időnkénti elhúzódása mind a szerzők, mint az olvasók érdekét szolgálja. Hasonlóképpen az olvasói levelek – mind a helyeslő, mind a kritizáló levelek – a közlést követő szakmai lektorálásként szolgálnak. Az olvasók és a szerzők közötti eszmecsere a tudományos párbeszéd hasznos és értékes részét képezi.

A főszerkesztő ismételten elismeri a levelező szerzőnek a párbeszédben való részvétele során tanúsított készségességét és nyíltságát. A visszavonás mindössze ennek az egy, nem meggyőző cikknek szól. Folyóiratunk szerkesztői politikája továbbra is az, hogy minden egyes kéziratot elbírálunk, akármilyen ellentmondásos legyen is. A szerkesztőség ezt az esetet emlékeztetőként fogja maga elé állítani annak érdekében, hogy a szakmai lektorálási eljárás minél gondosabb legyen.


Kérem, hogy keressen meg minél hamarabb, hogy megbeszélhessük az elemzés részleteit és a közlemény visszavonására szolgáló eljárásokat.

2013. november 19.

Üdvözlettel: A. Wallace Hayes főszerkesztő

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés