Hírlevél: 2013 November - December

Ukrajna engedélyezni készül a GM növények termesztését

Hírek, 2013. 12. 13.

Lehet, hogy Ukrajna hamarosan csatlakozik a genetikailag módosított növényeket engedélyező európai országok csoportjához, egy új, a GM-szója és -kukorica termesztésének és forgalmazásának engedélyezését szorgalmazó kormányjavaslat nyomán. Mikola Priszazsnjuk mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter szerint a minisztérium megfontolásra nyújtotta be a javaslatot a kormánynak. Ukrajna fontosabb mezőgazdasági szervezetei közül hat, valamint jól ismert ukrán mezőgazdasági szakértők egy csoportja támogatta a javaslatot, amely az év végéig várhatóan törvényerőre emelkedik.

Viktor Timcsenko, az Ukrán Szójatermesztők és -Feldolgozók Szövetségének elnöke úgy véli, hogy régóta ideje lenne zöld utat adni a biotechnológiai módszerekkel fejlesztett növényeknek. Az ország biobiztonsági törvénye ellenére, amely tiltja a GM-termékek alkalmazását, az ukrán piacon széleskörűen elterjedtek a csempészet útján bekerült GM-vetőmagok. Jaroszlav Blum, az Ukrán Tudományos Akadémia Élelmiszer-biotechnológiai és Genomikai Intézetének igazgatója szerint a GM-növények hatalmas jövedelmet fognak hozni az ukrán gazdáknak, évente ötszázmillió dollár nagyságrendben. Vladimir Klimenko, az Ukrán Vetőmagszövetség elnöke úgy gondolja, hogy a GM-vetőmag elterjedése különösen gyors lesz az ország kedvezőtlen időjárású régióiban.

Ugyanakkor egyes ukrán elemzők máris felhívják a figyelmet a lehetséges visszahatásra. A Da Vinci AG, Ukrajna egyik vezető mezőgazdasági elemző ügynökségének ügyvezető partnere, Andrej Kolpakov szerint nem tervezett hatásai lehetnek annak, ha a gazdáknak lehetőségük nyílik GM-kukorica és -szója termesztésére, például gyomrezisztencia alakulhat ki. Kolpakov ennek ellenére arra számít, hogy az új törvény az országba vonz majd néhány vezető multinacionális céget. Az országban működő egyéb körülmények segítségével (ezek többek között: korlátlan lobbizási lehetőségek, az állami szabályozás hiánya, kedvező éghajlati feltételek, valamint a mezőgazdasági szektor gyors fejlődése) a vezető növényvédőszer-gyártó cégek készen állnak arra, hogy Ukrajnában is növeljék befolyásukat.

„Annak következtében, hogy az EU-tagországok többsége továbbra is korlátozza a GM-növények termesztését, az ukrán piac nagy érdeklődésre számíthat a világon vezető szerepet játszó, GM-termékeket és GM-növényeket termelő, illetve termesztő cégek részéről” – magyarázza. Kolpakov szerint Ukrajna a következő öt-hét év során kulcsfontosságú szereplővé válhat a GM-termékek termelése területén. Ez jelentősen növelheti az exportot, különösen a kukorica exportját.

A Monsanto, amely mindig is a GM-növények mellett legintenzívebben lobbizók között volt Ukrajnában, nem kívánt nyilatkozni a törvényjavaslatról.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés