Az EU előkészületei egy új GM kukorica engedélyezésére

Hírek, 2013. 12. 12.

Az Európai Unió több mint egy évtizede először arra készül, hogy engedélyezze egy új típusú, genetikailag módosított kukorica termesztését – ez áll egy EU-tisztségviselő javaslatterveztében, amelybe a Reuters betekintést nyert. A javaslat azután készült, hogy Európa második legmagasabb szintű bírósága az Európai Bizottságot hibáztatta a DuPont és a Dow Chemical által közösen kifejlesztett, rovarrezisztens kukorica engedélyezési eljárásának elhúzódásáért.

A Bizottság várhatóan jövő héten küldi el a javaslatot jóváhagyásra az EU minisztereinek. Még ha a kormányok nem döntenek is (ahogy várható), a Bizottságnak hatalmában áll az év vége előtt megadni a termesztési engedélyt.

Bár nem valószínű, hogy ezt a növényt széles körben termesztenék Európában, ahol a termesztett GM-növények a globális összmennyiségnek továbbra is csak töredékét teszik ki, a javaslat heves ellenzésre számíthat a környezetvédelmi aktivisták, a szkeptikus fogyasztók és egyes EU-tagállamok kormányai részéről. Ez a lépés felélesztheti a holtpontra jutott vitát arról az EU-törvényjavaslatról, amely megadná a jogot az egyes kormányoknak arra, hogy betiltsák az EU szintjén engedélyezett GM-növények termesztését.

A 1507 jelű, Európán kívül Herculex néven árusított kukoricafajta EU-beli engedélyezésére irányuló kérelmet legelőször 2001-ben nyújtották be. Az egyes országok kifogásaira válaszként végzett biztonságossági felméréssorozat azonban több mint egy évtizeden át késleltette az eljárást. Az EU tisztségviselő szóvivője szerint a múlt hónapban hozott bírósági ítélet cselekvésre kényszerítette a Bizottságot, és az EU GM-törvényeinek megfelelően az engedélyezési eljárás következő lépése az EU minisztereinek szavazása lesz. A javaslat várhatóan ellenállásba ütközik többek között Franciaország, Ausztria és Lengyelország részéről, míg Nagy-Britannia, Spanyolország és Svédország valószínűleg támogatni fogja.

Lepkeféltés

A DuPont vetőmaggyártó egysége, a Pioneer Hi-Bred, amely a 1507 jelű fajta kereskedelmi forgalmazására irányuló erőfeszítéseket irányítja, úgy nyilatkozott, hogy a cég még nem döntötte el, piacra dobja-e a terméket Európában, ha megkapja az engedélyt. „Az Európai Uniónak törvényi kötelezettsége saját magával, gazdálkodóival, tudósaival és kereskedelmi partnereivel szemben, hogy betartsa az EU felülvizsgált biotechnológiai törvényeit, és támogassa a biztonságos biotechnológiai termékek engedélyezését” – nyilatkozta Máté József, a Pioneer európai kommunikációs igazgatója egy közleményben.

Környezetvédelmi aktivisták úgy vélekedtek, hogy az EU nem foglalkozott a rovarölő anyagot termelő GM-növények lepkékre és már beporzókra gyakorolt hatása miatti aggodalmakkal, és arra kérték a Bizottságot, hogy formálisan ne fogadja el a javaslatot a jövő szerdai ülésen. „A Bizottság részéről hanyag döntés lenne látatlanban ráütni a pecsétet erre a GM-kukoricára – ez azt mutatná, hogy a biotechnológiai cégeket fontosabbnak tartják az emberek biztonságánál” – mondta Marco Contiero, a Greenpeace munkatársa.

Az EU ismételt tudományos felmérései nem hoztak felszínre biztonságossági aggályokat a termékkel kapcsolatban, de a Bizottság engedélyezési határozatának megfelelően a növényfajtát Európában forgalmazó vállalatoknak figyelniük kellene annak lepkékre és egyéb nem célszervezetekre kifejtett hatását.

Európában jelenleg mindössze egyetlen másik GM-növényt termesztenek: ez is egy rovarrezisztens kukoricafajta, amelyet a Monsanto fejlesztett ki, és amelyet 1998-ban engedélyeztek. Körülbelül százezer hektáron termesztik főleg Spanyolországban, valamint Portugáliában, a Cseh Köztársaságban, Romániában és Szlovákiában.

Hét EU-tagország: Ausztria, Bulgária, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország és Luxemburg sürgősséggel betiltotta a Monsanto-fajta termesztését. Európán kívül a GM-fajtákat széleskörűen termesztik Észak- és Dél-Amerikában és Ázsia egyes régióiban. A Biotechnológiai Alkalmazások Nemzetközi Szolgálata (ISAAA) szerint tavaly világszerte összesen 170 millió hektáron folyt GM-növénytermesztés.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés