Hírlevél: 2013 Szeptember - Október

Állásfoglalás a GMO-k mellett

Alberts és mtsai
Hírek, 2013-10-18 18:21:25

2013. augusztus 8-án a Fülöp-szigeteken vandálok pusztították el egy aranyrizst nevelő szabadföldi kísérlet parcelláit. A Nemzetközi Rizskutató Intézet (IRRI) számára kísérleteket végző Fülöp-szigeteki mezőgazdasági minisztérium és a Fülöp-szigeteki Rizskutató Intézet (PhilRice) személyzete és tisztviselői gyűltek itt össze békés megbeszélésre. Váratlanul törtek rájuk a tiltakozók, leküzdötték a rendőrséget és a falusi biztonsági erőket, és letaposták a rizst. A pusztítást, amelyet farmerlázadásnak tüntettek fel, valójában az éjszaka buszokkal odafuvarozott tiltakozók vitték véghez.

Image Text

A tudományos közösség elítélte a szabadföldi kísérletek önkényes elpusztítását, és néhány napon belül több ezer támogató aláírást gyűjtöttek. Mélységesen felháborító a Greenpeace és más civilszervezetek, valamint magánszemélyek összehangolt kampánya az aranyrizs ellen. Az aranyrizs olyan rizsfajta, amelyet molekuláris módszerekkel genetikailag módosítottak (ezért genetikailag módosított szervezetnek, GMO-nak számít) abból a célból, hogy béta-karotint, az A-vitamin egyik előanyagát termelje. Az A-vitamin kulcsfontosságú összetevője szemünk fényelnyelő anyagának, a rodopszinnak. Az A-vitamin súlyos hiánya vakságot okoz, és az évente emiatt megvakuló, körülbelül félmillió gyermek egy éven belül meghal. Az A-vitamin hiánya az immunrendszer működését is gátolja, ezért számos betegséget még súlyosabbá tesz. Mindezt a szegénység és a rossz táplálkozás okozza, és emiatt évente 1,9-2,8 millió megelőzhető haláleset következik be, főleg öt év alatti gyermekek, valamint nők halála.

A rizs az emberiség majdnem felének mindennapi élelme, a fehér rizsben azonban nincs A-vitamin. Ingo Potrykus és Peter Beyer kutatók és a vezetésük alatt álló kutatócsoportok olyan rizsfajtát fejlesztettek ki, amelynek szemeiben béta-karotin halmozódik fel. Az IRRI-vel együttműködésben 25 évükbe telt olyan kísérleti variánsok kifejlesztése és bevizsgálása, amelyek elegendő mennyiségben tartalmazzák ezt az előanyagot ahhoz, hogy néhány deka főtt rizs tartalmazzon annyi béta-karotint, ami elég az A-vitamin hiánya által okozott halálozások és betegségek megelőzéséhez. Sokáig tartott az is, amíg meg tudták szerezni a jogot a szabadalmaztatott molekuláris konstrukciókat hordozó aranyrizs vetőmagjának ingyenes szétosztására a forrásszegény gazdálkodók között.

Az új rizsfajta már a XXI. század eleje óta készen áll a gazdálkodók számára, de még mindig nem juthatnak hozzá. Az egyre bonyolultabbá váló vizsgálati követelmények több mint egy évtizeddel késleltették a kibocsátását. Az IRRI és a PhilRice türelmesen tovább folytatja az aranyrizzsel a megkövetelt szabadföldi kísérleteket, annak ellenére, hogy ezeket a vizsgálatokat a „lehetséges” veszélyek miatti félelem indokolja, hiszen valóságos veszélynek semmilyen jele nincs. A GM-növények, amelyek kereskedelmi célú termesztése több mint 17 évvel ezelőtt indult, példás biztonságossági eredményekkel büszkélkedhetnek. És pontosan azért, mert hasznára vannak a gazdálkodóknak, a környezetnek és a fogyasztóknak, a GM-növényeket minden más eddigi mezőgazdasági újdonságnál gyorsabban vezették be.

Az új módszerek gyakran rémhíreket keltenek. Ha végül nem jelentkeznek valódi veszélyek, az ilyen rémhírek általában idővel elcsitulnak. A GM-ellenes láz azonban továbbra is fennen lobog, mivel ébren tartja az elektronikus pletyka és az egyes emberek és szervezetek érdekeit szolgáló, jól szervezett rémhírterjesztés. Mi és az a több ezer tudós, akikkel együtt aláírtuk a tiltakozó nyilatkozatot, szilárdan kiállunk az olyan értékes újdonságok erőszakos elpusztítása ellen, mint az aranyrizs, amely sok millió elszegényedett embertársunkat megőrizhetné a felesleges szenvedéstől és haláltól.

Bruce Alberts, Roger Beachy, David Baulcombe, Gunter Blobel, Swapan Datta, Nina Fedoroff, Donald Kennedy, Gurdev S. Kush, Jim Peacock, Martin Rees, Phillip Sharp


Hivatkozások:

Chassy és mtsi.: Global scientific community condemns the recent destruction of field trials of Golden Rice in the Philippines (A tudományos közösség elítéli az aranyrizs szabadföldi kísérletének elpusztítását a Fülöp-szigeteken), http://chn.ge/143PyHo (2013).
Mayo-Wilson és mtsi., Br. Med. J. 343. d5094 (2011).
Tang és mtsi., Am. J. Clin. Nutr. 96, 658 (2012).


 • Bruce Alberts az USA Nemzeti Tudományos Akadémiájának leköszönt elnöke, a Science folyóirat korábbi főszerkesztője.
 • Roger Beachy Wolf-díjas tudós, a Donald Danforth Növénytudományi Központ (St. Louis, MO, USA) leköszönt elnöke, az USA Nemzeti Élelmiszer- és Mezőgazdasági Intézetének korábbi igazgatója.
 • David Baulcombe Wolf-díjas tudós, a Cambridge-i Egyetem (Cambridge, UK) Növénytudományi Intézetének Royal Society professzora. A Syngenta cég tanácsadója, aki kutatási támogatást kap a cégtől.
 • Gunter Blobel Nobel-díjas tudós, a Rockefeller Egyetem (New York, NY, USA) John D. Rockefeller Jr. professzora.
 • Swapan Datta az indiai Mezőgazdasági Kutatási Tanács (Újdelhi, India) haszonnövényekért felelős főigazgató-helyettese, a Kalkuttai Egyetem Rash Behari Ghosh Tanszékének professzora; korábban az ETH (Zürich, Svájc) és az IRRI (Fülöp-szigetek) kutatója.
 • Nina Fedoroff a Nemzeti Tudományos Díj (USA) kitüntetettje, a King Abdullah Tudományos és Műszaki Egyetem (Szaúd-Arábia) Kiemelkedő Professzora, a Pennsylvaniai Állami Egyetem (University Park, PA, USA) Evan Pugh professzora, az AAAS (Amerikai Egyesület a Tudomány Haladásáért) korábbi elnöke.
 • Donald Kennedy a Stanfordi Egyetem (Stanford, CA, USA) leköszönt elnöke, a Science folyóirat korábbi főszerkesztője.
 • Gurdev S. Khush a Világélelmezési Díj kitüntetettje, Japán-díjas tudós, korábban az IRRI (Los Banos, Fülöp-szigetek) kutatója.
 • Jim Peacock Ausztrália egyik korábbi tudományos főtanácsadója, a Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutatószervezet (CSIRO, Canberra, Ausztrália) Növényipari Osztályának korábbi vezetője.
 • Martin Rees a Royal Society leköszönt elnöke, a Trinity College ösztöndíjasa, a kozmológia és az asztrofizika emeritus professzora a Cambridge-i Egyetemen (Cambridge, UK).
 • Phillip Sharp Nobel-díjas tudós, a Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, USA) professzora, az AAAS elnöke.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés