Hírlevél: 2013 Szeptember - Október

Állásfoglalás a GMO-k mellett

Alberts és mtsai
Hírek, 2013. 10. 18.

2013. augusztus 8-án a Fülöp-szigeteken vandálok pusztították el egy aranyrizst nevelő szabadföldi kísérlet parcelláit. A Nemzetközi Rizskutató Intézet (IRRI) számára kísérleteket végző Fülöp-szigeteki mezőgazdasági minisztérium és a Fülöp-szigeteki Rizskutató Intézet (PhilRice) személyzete és tisztviselői gyűltek itt össze békés megbeszélésre. Váratlanul törtek rájuk a tiltakozók, leküzdötték a rendőrséget és a falusi biztonsági erőket, és letaposták a rizst. A pusztítást, amelyet farmerlázadásnak tüntettek fel, valójában az éjszaka buszokkal odafuvarozott tiltakozók vitték véghez.

Image Text

A tudományos közösség elítélte a szabadföldi kísérletek önkényes elpusztítását, és néhány napon belül több ezer támogató aláírást gyűjtöttek. Mélységesen felháborító a Greenpeace és más civilszervezetek, valamint magánszemélyek összehangolt kampánya az aranyrizs ellen. Az aranyrizs olyan rizsfajta, amelyet molekuláris módszerekkel genetikailag módosítottak (ezért genetikailag módosított szervezetnek, GMO-nak számít) abból a célból, hogy béta-karotint, az A-vitamin egyik előanyagát termelje. Az A-vitamin kulcsfontosságú összetevője szemünk fényelnyelő anyagának, a rodopszinnak. Az A-vitamin súlyos hiánya vakságot okoz, és az évente emiatt megvakuló, körülbelül félmillió gyermek egy éven belül meghal. Az A-vitamin hiánya az immunrendszer működését is gátolja, ezért számos betegséget még súlyosabbá tesz. Mindezt a szegénység és a rossz táplálkozás okozza, és emiatt évente 1,9-2,8 millió megelőzhető haláleset következik be, főleg öt év alatti gyermekek, valamint nők halála.

A rizs az emberiség majdnem felének mindennapi élelme, a fehér rizsben azonban nincs A-vitamin. Ingo Potrykus és Peter Beyer kutatók és a vezetésük alatt álló kutatócsoportok olyan rizsfajtát fejlesztettek ki, amelynek szemeiben béta-karotin halmozódik fel. Az IRRI-vel együttműködésben 25 évükbe telt olyan kísérleti variánsok kifejlesztése és bevizsgálása, amelyek elegendő mennyiségben tartalmazzák ezt az előanyagot ahhoz, hogy néhány deka főtt rizs tartalmazzon annyi béta-karotint, ami elég az A-vitamin hiánya által okozott halálozások és betegségek megelőzéséhez. Sokáig tartott az is, amíg meg tudták szerezni a jogot a szabadalmaztatott molekuláris konstrukciókat hordozó aranyrizs vetőmagjának ingyenes szétosztására a forrásszegény gazdálkodók között.

Az új rizsfajta már a XXI. század eleje óta készen áll a gazdálkodók számára, de még mindig nem juthatnak hozzá. Az egyre bonyolultabbá váló vizsgálati követelmények több mint egy évtizeddel késleltették a kibocsátását. Az IRRI és a PhilRice türelmesen tovább folytatja az aranyrizzsel a megkövetelt szabadföldi kísérleteket, annak ellenére, hogy ezeket a vizsgálatokat a „lehetséges” veszélyek miatti félelem indokolja, hiszen valóságos veszélynek semmilyen jele nincs. A GM-növények, amelyek kereskedelmi célú termesztése több mint 17 évvel ezelőtt indult, példás biztonságossági eredményekkel büszkélkedhetnek. És pontosan azért, mert hasznára vannak a gazdálkodóknak, a környezetnek és a fogyasztóknak, a GM-növényeket minden más eddigi mezőgazdasági újdonságnál gyorsabban vezették be.

Az új módszerek gyakran rémhíreket keltenek. Ha végül nem jelentkeznek valódi veszélyek, az ilyen rémhírek általában idővel elcsitulnak. A GM-ellenes láz azonban továbbra is fennen lobog, mivel ébren tartja az elektronikus pletyka és az egyes emberek és szervezetek érdekeit szolgáló, jól szervezett rémhírterjesztés. Mi és az a több ezer tudós, akikkel együtt aláírtuk a tiltakozó nyilatkozatot, szilárdan kiállunk az olyan értékes újdonságok erőszakos elpusztítása ellen, mint az aranyrizs, amely sok millió elszegényedett embertársunkat megőrizhetné a felesleges szenvedéstől és haláltól.

Bruce Alberts, Roger Beachy, David Baulcombe, Gunter Blobel, Swapan Datta, Nina Fedoroff, Donald Kennedy, Gurdev S. Kush, Jim Peacock, Martin Rees, Phillip Sharp


Hivatkozások:

Chassy és mtsi.: Global scientific community condemns the recent destruction of field trials of Golden Rice in the Philippines (A tudományos közösség elítéli az aranyrizs szabadföldi kísérletének elpusztítását a Fülöp-szigeteken), http://chn.ge/143PyHo (2013).
Mayo-Wilson és mtsi., Br. Med. J. 343. d5094 (2011).
Tang és mtsi., Am. J. Clin. Nutr. 96, 658 (2012).


 • Bruce Alberts az USA Nemzeti Tudományos Akadémiájának leköszönt elnöke, a Science folyóirat korábbi főszerkesztője.
 • Roger Beachy Wolf-díjas tudós, a Donald Danforth Növénytudományi Központ (St. Louis, MO, USA) leköszönt elnöke, az USA Nemzeti Élelmiszer- és Mezőgazdasági Intézetének korábbi igazgatója.
 • David Baulcombe Wolf-díjas tudós, a Cambridge-i Egyetem (Cambridge, UK) Növénytudományi Intézetének Royal Society professzora. A Syngenta cég tanácsadója, aki kutatási támogatást kap a cégtől.
 • Gunter Blobel Nobel-díjas tudós, a Rockefeller Egyetem (New York, NY, USA) John D. Rockefeller Jr. professzora.
 • Swapan Datta az indiai Mezőgazdasági Kutatási Tanács (Újdelhi, India) haszonnövényekért felelős főigazgató-helyettese, a Kalkuttai Egyetem Rash Behari Ghosh Tanszékének professzora; korábban az ETH (Zürich, Svájc) és az IRRI (Fülöp-szigetek) kutatója.
 • Nina Fedoroff a Nemzeti Tudományos Díj (USA) kitüntetettje, a King Abdullah Tudományos és Műszaki Egyetem (Szaúd-Arábia) Kiemelkedő Professzora, a Pennsylvaniai Állami Egyetem (University Park, PA, USA) Evan Pugh professzora, az AAAS (Amerikai Egyesület a Tudomány Haladásáért) korábbi elnöke.
 • Donald Kennedy a Stanfordi Egyetem (Stanford, CA, USA) leköszönt elnöke, a Science folyóirat korábbi főszerkesztője.
 • Gurdev S. Khush a Világélelmezési Díj kitüntetettje, Japán-díjas tudós, korábban az IRRI (Los Banos, Fülöp-szigetek) kutatója.
 • Jim Peacock Ausztrália egyik korábbi tudományos főtanácsadója, a Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutatószervezet (CSIRO, Canberra, Ausztrália) Növényipari Osztályának korábbi vezetője.
 • Martin Rees a Royal Society leköszönt elnöke, a Trinity College ösztöndíjasa, a kozmológia és az asztrofizika emeritus professzora a Cambridge-i Egyetemen (Cambridge, UK).
 • Phillip Sharp Nobel-díjas tudós, a Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, USA) professzora, az AAAS elnöke.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés