Cameron most* támogatja a genetikailag módosított növények használatát, hogy bizonyítsa: az angolok tudománypártiak

Daniel Martin
Hírek, 2013. 07. 24.

**Támogatás: David Cameron korábban szkeptikusan vélekedett a GM élelmiszerekről, de most jelezte, hogy támogatja a használatukat*

David Cameron minden korábbinál félreérthetetlenebbül jelezte: a kormány azt akarja, hogy az ellentmondásos, genetikailag módosított növényeket országszerte termesszék. A miniszterelnök egy vállalkozói konferencián azt mondta: Nagy-Britanniának "igen alaposan felül kell vizsgálnia" GM-élelmiszerekkel kapcsolatos politikáját, ha bizonyítani akarja, hogy tudománypárti ország.

Cameronnak a GM-ügyi „szabad a gazda” szemlélet melletti kiállása riasztóan fog hatni azokra, akik a genetikai módosítást „Frankentudománynak” csúfolják.

E héten korábban már kiderült, hogy a miniszterek az emberi fogyasztásra szánt GM-növények termesztésének könnyítése felé próbálják elmozdítani az Európai Uniót. A miniszterelnök most először szólalt fel e gondolat mellett – ellenzékben még szkeptikusan nyilatkozott a GM-növényekről.

A támogatók amellett érvelnek, hogy a GM-technológia növeli a növények terméshozamát, fölöslegessé teszi a kártevők elleni vegyszeres védekezést, és kulcsszerepet játszhatna Nagy-Britannia élelmiszer-biztonságának megteremtésében. A jelenlegi korlátozások bármilyen enyhítése azonban nagyfokú ellenállásba fog ütközni. A YouGov ma közzétett közvélemény kutatása azt mutatta, hogy a lakosságnak mindössze a 21%-a támogatja ezt a technológiát, 35%-a pedig ellenzi.

Image Text

Cameron ezt a kijelentést egy tudósokból és az üzleti élet vezetőiből álló közönség előtt tette Londonban, az Egyesült Királyságnak a G8 csoportban játszott vezető szerepével kapcsolatos innovációs csúcstalálkozón. Így beszélt: "Nagyon tudománypárti országnak kell lennünk. Azt hiszem, van egy-két téma, amelyekkel foglalkoznunk kell. Azt hiszem, ideje, hogy újra alaposan megvizsgáljuk a GM-élelmiszerek kérdését és az azzal kapcsolatos dolgokat. Azt hiszem, hogy nyitottnak kell lennünk a tudomány érvei iránt."

A kormány állítólag készen áll arra, hogy szót emeljen az emberi fogyasztásra szánt GM-növények termesztését korlátozó EU-szabályozás enyhítése mellett. A koalíció engedélyezett néhány szerény léptékű GM-élelmiszer-termesztési kísérletet, de a széles körű alkalmazás gyakorlatilag be van tiltva. Néhány GM-termék megtalálható egyes import élelmiszerekben, azonban a legtöbb szupermarket a nagyközönség kelletlensége miatt száműzte ezeket az összetevőket saját márkatermékeiből.

Image Text

Genetikailag módosított? A miniszterek úgy gondolják, hogy a GM-növények „hatékonyabbá tudnák tenni a mezőgazdaságot”, és segíthetnének kiirtani a betegségeket, például az elkorcsosulást az Egyesült Királyságban

Korábban e héten David Willets tudományügyi miniszter is támogatta azokat a felhívásokat, amelyek a GM növények szabályozásának enyhítését kérik, hogy a brit gazdálkodók könnyebben termeszthessék azokat. "Azt gondoljuk, hogy a GM-növények segíteni tudnának a mezőgazdaság hatékonyabbá, és ami nem kevésbé fontos, fenntarthatóbbá tételében, például a rovarirtó szerek és az ásványi tüzelőanyagok használatának csökkentése révén" – mondta.

Egy, az Európai Bizottság által megrendelt, 500 kutatócsoportban 25 év alatt végzett 130 kutatási projektet átfogó elemzés következtetése 2010-ben az volt, hogy „nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a genetikailag módosított szervezetek magasabb kockázatot jelentenének a környezetre vagy az élelmiszer- és takarmánybiztonságra, mint a hagyományos növények vagy szervezetek”. A GM-növények ellenzői azonban azzal érvelnek, hogy még túlságosan kevés idő telt el ahhoz, hogy a módszer biztonságossága bizonyítható legyen. Így vélekedik sok gazdálkodó is: a közvélemény kutatásba bevont gazdálkodók egynegyede úgy nyilatkozott, hogy semmilyen körülmények között nem termesztene GM-növényeket. Attól tartanak, hogy a GM-növények miatt hatékonyabb kártevők, betegségek és gyomok jönnének létre a módosított növényekhez való adaptáció során.

Image Text

Kísérleti termesztések: gyakran tiltakozók szakítják meg a genetikailag módosított növények termesztési kísérleteit

Cameron arra is felhasználta az innovációs eseményt, hogy bejelentse egy egymillió fontos díjalap létrehozását az adófizetők pénzéből, amelynek célja a világ legnagyobb problémájának megoldására szolgáló új, forradalmi ötletek támogatása. Az 1714-ben indított Longitude Díj e modern változata az újítók Ki mit tudja lesz. "Világunkban annyi probléma vár arra a bizonyos nagyszerű megoldásra – legyen az a szenilitás gyógyszere, a cukorbetegség problémájának megoldása, vagy az, hogyan lehetne Angliából New Yorkba repülni széndioxid-kibocsátás nélkül" – mondta. – "Intézzünk felhívást a nagyközönséghez és a tudósokhoz, hogy melyik nagy problémát akarjuk megoldani. Olyasmire gondolok, mint Nagy-Britanniában a „Britain's Got Talent” – tudják, amikor bekapcsolják a TV-t, és ott az a kutya, amelyik átugorja a rudat, vagy mit."

"Vonjuk be az egész nemzetet annak eldöntésébe, melyek azok a legnagyobb problémák a tudományban és mindennapi életünkben, amelyeket meg kell oldani, amihez most egy rangos díj is segítséget nyújt.”

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés