Egyesült Szójatanács milliókkal támogatja a magas olajsavtartalmú szója fejlesztését

2013. március 12, Lynn Grooms
Hírek, 2013. 05. 20.

Image Text

A magas olajsavtartalmú fajták elterjesztése az Egyesült Államokban egészséges lesz mind a fogyasztók, mind pedig a szójapiac számára.

Az United Soybean Board (USB, Egyesült Szójatanács) a lényegre tapint, amikor ipari partnerséget hoz létre az egészségesebb olaj-összetételű és jobb piaci kilátásokkal bíró szójafajták kifejlesztésére.

A következő öt évben az USB várhatóan több millió dollárral fogja támogatni a magas olajsavtartalmú szójabab piacának gyors fejlesztését. Az USB célja, hogy 2020-ra a DuPont Pioneer és a Monsanto cégekkel együttműködve a szója egyesült államokbeli vetésterületének 80%-át lefedő éréscsoportokban magas olajsavtartalmú szójafajtákat vezessenek be. Az USB közlése szerint – ipari előrejelzések alapján – enélkül az új erőfeszítés nélkül 2020-ra a szója vetésterületének mindössze 5–10%-án vetnének magas olajsavtartalmú szójababot.

A magas olajsavtartalom előnyei

Miért kelt ekkora érdeklődést a magas olajsavtartalmú szója? Ennek egyik oka a fogyasztók egészsége. A már piacon lévő, magas olajsavtartalmú fajták transzzsírtartalma nulla százalék, és telítettzsír-tartalmuk is kevesebb, ami fontos a szívbetegség kockázatát csökkenteni akaró fogyasztók számára. A Monsanto Vistive Gold elnevezésű, alacsony telítettzsírsav- és magas olajsavtartalmú szójafajtája nulla százalék transzzsírt, valamint a hagyományos szójaolajnál 60%-kal kevesebb telített zsírt tartalmaz. A DuPont Pioneer Plenish elnevezésű szójafajtái szintén nulla százalék transzzsírt és a kereskedelmi forgalomban lévő szójaolajnál 20%-kal kevesebb telített zsírt tartalmaznak.

Amikor 2006-tól kezdődően az FDA (US Food and Drug Administration, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerhatósága) utasítására megkezdődött a transzzsírtartalom feltüntetése az élelmiszerek címkéjén, a szójaipar piaci részaránya csökkenni kezdett az egyéb növényi olajok javára, mivel az élelmiszergyártók csökkenteni kezdték a hidrogénezett olajok felhasználását. Akkoriban az Egyesült Államokban fogyasztott szójaolaj fele hidrogénezett volt, ami növelte a tárolhatóságot és javította a sütési tulajdonságokat, de egészségügyi szempontból nem volt kedvező.

„Miután megjelent a „nulla transzzsírtartalom” felirat, piaci részesedésünk majdnem kétmillió tonna szójaolajjal csökkent. Az USB új partnersége segítségével visszaszerezhetjük az elvesztett piaci részesedés nagy részét” – mondta Jim Stillman, az USB elnöke, negyedik generációs iowai farmer.

2013-ban 8 millió dollár

Abban a reményben, hogy a magas olajsavtartalmú szója jót tesz majd az Egyesült Államok szójapiacának, az USB 2-2 millió dollárral járul hozzá a DuPont Pioneer és a Monsanto fejlesztési programjaihoz, és 4 millió dollárt fordít piacfejlesztésre a mezőgazdasági és az élelmiszer-ágazatban. Stillman elmondása szerint a Szójatanács ellenőrzéssel megbízott tagjai évente felülvizsgálják a programot, mielőtt a következő öt évre további pénzügyi kötelezettséget vállalnának.

A magas olajsavtartalmú szójának más előnyei is vannak: olajának többek között jobb az oxidatív stabilitása magas hőmérsékleten való használatkor, például sütéskor. Ez az olaj magas hőmérsékleten mutatott tulajdonságai alapján az automobil- és az ipari kenőanyaggyártó ipar számára is ígéretes nyersanyag lehet.

A DuPont Pioneernek már vannak magas olajsavtartalmú fajtái a piacon. 2013-ra a vállalat kínálatában hét, II-III. éréscsoportba tartozó Plenish fajta szerepel, közülük két új, a T-sorozathoz tartozó fajta korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. A Plenish fajták engedélyezése jól halad. Az Egyesült Államok szójaexportjának 96%-át felvevő országokban ma már engedélyezve van a Plenish szójabab, szójaolaj és szójadara importja élelmiszer- és takarmánycélú felhasználásra.

Image Text

A Monsanto Vistive Gold nevű fajtáját az Egyesült Államokban engedélyezték, és globális exportengedélye 2014-re várható. Ugyanabban az évben a Monsanto öt új fajtát fog bevezetni.   A Monsanto a Biosynthetic Technologies céggel is ipari partnerséget hozott létre bioszintetikus kenőolajak gyártására a Vistive Gold olajából. A LubriGreen bioszintetikus motorolajoknak elnevezett új kenőolajok már a flottatesztek és a minősítés utolsó lépéseinél tartanak. Több nagy olajcég használ LubriGreen-alapú olajokat az első növényi alapú, bioszintetikus motorolajok összeállításához. Eltérő összetételük és funkcionalitásuk miatt a magas olajsavtartalmú szójafajtákat – legalábbis eleinte – szerződéssel lekötve, a termék azonosságát megőrizve kell termelni. A termesztők a kereskedelmi forgalomba való bevezetés kezdeti éveiben bushelenként (1 bushel = 25,4 kg) 0,5–1 USD felárat fognak kapni az ezzel kapcsolatos túlmunka ellentételezésére.  

A termelési költség(ek) csökkentése

„Meg szeretnénk találni a módját annak, hogy a termesztők számára ne jelentsen kiadásnövekedést a magas olajsavtartalmú szója termesztése” – mondja Jim Tobin, a Monsanto gabona- és haszonnövény-ipari ügyekkel foglalkozó munkatársa. „Mind együtt dolgozunk azon, hogy megfelelő módszereket találjunk ennek az olajnak a hatékony, versenyképes termelésére.” És hozzáteszi: amint több fajta közül lehet majd választani, a termesztők már jelentős területen tudnak magas olajsavtartalmú szóját termeszteni, hogy egyszerűbbé és költséghatékonyabbá lehessen tenni az ipari termelést.

Ebben az évben a termesztők szerződéssel lekötve fogják termeszteni a DuPont Pioneer fejlesztette Plenish szójababot a salisbury-i (MD) Perdue Agribusiness szójafeldolgozó üzem számára. John Schartman, a DuPont Pioneer első értékesítési igazgatója szerint ezek a termesztők a szokásos ipari termelési eljárást követik, beleértve a szántóföldek azonosítását és a nyilvántartások vezetését, a kombájnok tisztítását az új szántóföldre való áttérés előtt, valamint az elkülönített tárolóegységek használatát. A termesztők betakarításkor történő szállítás esetén 0,4 USD/bushel, vevői lehívás szerinti szállítás esetén pedig 0,5 USD/bushel felárat kapnak, ha ezt a szóját termesztik.

A termesztők hagyományosan szerződéssel lekötve termesztik a különleges szójafajtákat Maryland, Ohio és Michigan államban, ahol különböző nagyvállalatok, például a Bunge, a Cargill és a Perdue működtetnek darálóüzemeket és keresnek megbízható nyersanyagot az olajgyártáshoz. „Az ADM-mel is partnerségben vagyunk Indiana államban” – mondja Schartman, és hozzáteszi, hogy az USB új törekvése sokkal nagyobb léptékű működéshez teremt lehetőséget.

Image Text

Russ Sanders, a DuPont Enhanced Oils Venture igazgatója elmondja, hogy az Egyesült Államokban is van 55 szójafeldolgozó üzem, az exportlehetőségeken kívül. Ha az USB kezdeményezése sikeres, a darálóüzemek átállhatnak a magas olajsavtartalmú szójaolaj kezelésére. És hozzáteszi: ha egy darálóüzem közelében minden termesztő magas olajsavtartalmú szóját termesztene, sokkal hatékonyabb lenne a munkájuk, mert a különleges kezelési költségek ki lennének küszöbölve.

Tobin szerint a magas olajsavtartalmú szójaolaj piacának nagyságát végső soron az élelmiszeripar és az ipari kenőanyagipar fogja meghatározni, és ez a piacméret árérzékeny lesz. Sanders is egyetért abban, hogy a magas olajsavtartalmú szójafajták jövője a piacon áll vagy bukik. „Szójaiparunk azonban nagyon termelékeny, és óriási haladást értünk el” – mondja Sanders.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés