Hírlevél: 2013 Január - Február

Új tagokat vár a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület!

Prof. Dr. Dudits Dénes
Hírek, 2013-02-22 15:57:27

A biotechnológia, elsősorban a géntechnológia körüli társadalmi és politikai viták szükségessé teszik, hogy Magyarországon legyen egy olyan szerveződés, amely tudományos megalapozottsággal mutatja be a géntechnológiai kutatás és fejlesztés jelentőségét.

A Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület kiemelt céljának tekinti a biotechnológia, különösen az agrár-biotechnológia és a hozzá kapcsolódó géntechnológia eredményeinek a magyar gazdaság és agrárium fejlődése érdekében történő széles körű bevezetését. E cél elérése csak akkor lehet sikeres, ha az Egyesület megfelelő társadalmi tekintéllyel bír, ezért az Egyesület vezetősége és tagjai felhívást intéznek minden érdeklődő felé, hogy csatlakozzon az BZBE tevékenységéhez.

A kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot kérjük küldjék a BZBE postai (6726 Szeged, Temesvári krt. 62.) vagy elektronikus címére (info@zoldbiotech.hu)


A Belépési nyilatkozatot, valamint az Egyesület Alapszabályát letölthetik oldalunkról.

Amennyiben az oldalon található gyorslinkek nem működnek, kérjük, hogy a az aláhúzott linkre a jobb oldali egér gombbal kattintva válasszák a "Link mentése másként" opciót!

A cikk letöltése pdf formátumban.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés