A dánok azt akarják, hogy a biotechnológiai cégek és az EU tagállamok kormányai egyezzenek meg a GM növények tilalmáról

Charlie Dunmore
Hírek, 2012. 02. 23.
 • Tervezet: a tilalomról az EU területére vonatkozó termesztési engedély kiadása előtt kellene megegyezni
 • Tervek a GM növények tilalmával foglalkozó, félbeszakadt tárgyalások folytatására
 • Az EU környezetvédelmi miniszterei márciusra tűzték napirendre a javaslat megvitatását

BRÜSSZEL, február 2. Reuters – Egy dán javaslattervezet szerint a biotechnológiai cégeknek azt megelőzően, hogy termékeik engedélyeztetéséért az EU-hoz fordulnak, vállalniuk kell azt, hogy nem forgalmaznak genetikailag módosított (GM) növényeket azokban a tagországokban, ahol ezek termesztését tiltani kívánják.

Ennek a kompromisszumnak az a célja, hogy kimozdítsa a holtpontról a tagállamok közötti tárgyalásokat azokról a törvénytervezetekről, amelyek megengednék, hogy a tagállamok önállóan dönthessenek arról, engedélyezik vagy tiltják a GM növények termesztését. A tárgyalások vajmi kevés eredményt hoztak azóta, hogy 2010-ben az Európai Bizottság javaslatára elkezdődtek.

„Dolgozunk rajta. Egy kisebbség folyamatosan blokkolja a GMO-javaslatokat, és mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megoldást találjunk és egyetértést szerezzünk a tagállamok között” – mondta a dán EU-elnökség egyik szóvivője, aki a kompromisszum részleteiről nem kívánt nyilatkozni.

A Reuterst úgy tájékoztatták, hogy a terv szerint a GM növényeikre EU-jóváhagyást kérő vállalatok vállalnák, hogy nem forgalmazzák a terméküket azokban az országokban, amelyek a GM növények termesztését korlátozni kívánják, cserében pedig senki nem akadályozza meg, hogy az EU engedélyezze a növények egyéb országokban való termesztését.

„A tilalomra vonatkozó minden döntést el kell juttatni a bejelentőhöz, hogy megegyezés jöhessen létre azon az alapon, amelyre a szóban forgó tagállam a döntését alapozta” – írta az a jelentéstervezet, amelybe a Reuters betekintést nyert.

Egy EU-székhelyű biotechnológiai ipari forrás szerint a vállalatok még nem alakították ki közös álláspontjukat, de üdvözölnek minden olyan elmozdulást, ami közelebb hozza az új GM növények termesztésének engedélyezését az EU-ban.

Image Text

„Valószínűleg ez az utolsó komoly próbálkozás a termesztési javaslatról szóló tárgyalások továbblendítésére” – nyilatkozta a magát felfedni nem kívánó forrás.

Januárban a BASF német biotechnológiai cég bejelentette, hogy növényi biotechnológiai kutatótevékenységét Németországból az Egyesült Államokba helyezi át, és beszüntet minden olyan munkát, amelynek célja specifikusan az EU piacára szánt növények előállítása.

Nemzeti ellenállás

Nem világos, hogy le tudja-e majd győzni a dán kompromisszum a Bizottság javaslatával szembeni ellenállást olyan országok részéről, mint pl. Franciaország, amely kijelentette: mielőtt a terveket megvitatnák, meg kell szigorítani az EU GM növényekre vonatkozó kockázatbecslési eljárását.

Más országok, közöttük Spanyolország és Németország aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a javaslatok szét fogják tördelni az EU egységes piacát, mivel egyes EU tagállamokban megtiltják, másokban pedig engedélyezik a gazdálkodóknak a GM növények termesztését.

Nem valószínű, hogy Nagy-Britannia támogatni fogja a dán kompromisszumnak azt az EU-jogalkotók által támogatott javaslatát, amely megengedné a tagországoknak, hogy környezetvédelmi alapon, például a herbicidrezisztens gyomok megjelenésének megelőzésére hivatkozva tiltsák meg a GM növények termesztését.

A Bizottság 2010. júliusában tett javaslatot a nemzeti termesztési tilalmak bevezetésére, megpróbálva kimozdítani a holtpontról a GM növények uniós engedélyezési eljárását, amely több mint 12 év alatt mindössze két fajtára adott ki engedélyt.

Eddig hét EU tagállam, Franciaország, Németország, Ausztria, Görögország, Magyarország, Luxemburg és Bulgária vezetett be védzáradékot alkalmazó nemzeti tilalmat a Monsanto MON 810 nevű rovarrezisztens kukoricafajtája termesztésére.

Az EU környezetvédelmi miniszterei március elejére tűzték napirendre a javaslatok, közöttük Dánia kompromisszumos terve megvitatását.

Szerkesztő: Rex Merrifield

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés