Kérdések és válaszok a GM növényekben található virális gén részletről

EFSA

Image Text

1. Bizonyos tudósítások szerint egy, a GM Crops and Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain című tudományos folyóiratban megjelent cikk szerint felfedeztek egy eddig ismeretlen vírus-eredetű gént bizonyos kereskedelmi GM-növényekben, amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre. Igaz ez?

Nem, a hivatkozott cikkben (‘Possible Consequences of the overlap between the CaMV 35S promoter regions in the plant transformation vectors used in the viral gene VI in transgenic plants’) publikált adatok nem egy új virális gén felfedezéséről tanúskodnak, és nem jelentenek egészségügyi kockázatokat a már átvizsgált GMO-k tekintetében.

2. Mi valójában ez a cikkben tárgyalt virális gén?

Ez a gén (Gene VI) egy növényi vírushoz (karfiol mozaikvírus) tartozik, és képtelen állati vagy emberi szervezetek megfertőzésére, így egészségügyi kockázatot sem jelenthet számunkra. Ez a vírus természetes körülmények között is sok növényt fertőz meg, kimutatható egészségügyi következmények nélkül.

3. Tudott az EFSA a Gene VI töredékeinek GM-növényekbeli létezéséről a publikáció előtt? Foglalkozott az EFSA az említett vírustöredék alkalmazásának kockázati elemzésével?

Igen. Az EFSA létezése óta (2002-) minden általa kivizsgált Gene VI-töredéket alkalmazó GM-növény esetén részletesen elemezte a szekvencia hatásait vizsgálata során. Minden vizsgált alkalmazáshoz biztosították az EFSA által igényelt nagy mennyiségű, a váratlan mellékhatások kiküszöböléséhez szükséges adatot. Az alkalmazások elemzése nem talált semmiféle, a tárgyalt génhez, vagy az általa előidézhető váratlan mellékhatásokhoz köthető egészségügyi kockázati tényezőt.

4. Hivatalos EFSA állásfoglalásnak számít-e ez a jelentés?

Nem, ez nem egy hivatalos EFSA dokumentum. A jelentést egy volt EFSA-alkalmazott és a GMO Panel alelnöke önállóan készítették. A GMO Panel a kezdetektől tudott ezen jelentésről; a szerzők egyúttal köszönetüket nyilvánítják a Panel Molekuláris Karakterizáció Munkacsoportja tagjainak a kutatáshoz nyújtott segítségükért. Az EFSA Tudományos Stratégiájának értelmében támogatja tagjait a saját területük tudományos irodalmának bővítésére.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés