Hírlevél: 2013 Január - Február

GM technológia segíti a burgonyavész elleni küzdelmet

Liz Robinson

Image Text

Ezen a nyáron kezdődtek az új írországi kísérletek, amelyekben kipróbálják a burgonya egyik dél-amerikai, vadon termő rokonából származó burgonyvész rezisztenciagént, az Rpi-vnt 1-et tartalmazó burgonyát.

A négyéves, európai finanszírozású projekt egy nagy, az egész EU-ra kiterjedő projekt része, amely 15 ország 22 intézményében folyik, és a GM növényeknek az agroökoszisztémákra gyakorolt hatásával foglalkozik. Két növényre összpontosít, a Bt-kukoricára és a burgonyavésszel szemben rezisztens burgonyára.

A Teagascban működő csoport azt kutatja, hogy több termesztési idény során vizsgálva milyen hatással van a GM burgonyavonal a talajegészség biológiai indikátoraira, nevezetesen a talaj mikroorganizmusokra, a földigilisztákra és a fonálférgekre. Ewen Mullins tudományos tanácsadó szerint ilyen vizsgálatokat sok GM növénnyel még nem végeztek el.

„Azt is látni akarjuk, milyen a burgonyavész reakciója, amikor találkozik a vad burgonyafajból származó R-génekkel, például hogyan alakul a patogén szervezetben (Phytophthora infestans) a genetikai változások sebessége.”

A projektben más témák is szerepelnek, például az integrált patogénkontroll, ami Dr. Mullins elmondása szerint rendkívül fontos, ha a vonalak tartósságát a jövőben is meg kívánják őrizni. A termesztőknek célzottabban kell megközelíteniük azt a kérdést, hogy mit, mikor és mennyire permetezzenek, feltéve, ha kell permetezni.

Image Text

Ciszgenikus technológia

A vizsgálatban felhasznált burgonyát ciszgenikus technológiával módosították a Wageningeni Egyetem DuRPH programjának keretében; Dr. Mullins szerint ez kritikus fontosságú részlet, mert sok ember számára ezzel lekerül a napirendről az etikai kérdés.

A ciszgenikus technológia azt jelenti, hogy a beültetett gén nem valamilyen idegen növényfajból származik, hanem ugyanabból a növényfajból vagy pedig közeli rokon donornövényből, például a dél-amerikai vad burgonyából kivett, természetesen előforduló gént ültetik be.

„Egy 2010-ben készült EUjelentés szerint Írországban a GM elfogadási rátája 36% volt, és ez majdnem kétszeresére, 61%-ra emelkedett a ciszgenikus módosításoknál.”

Dr. Mullins úgy gondolja, hogy három éven át kell szabadföldi vizsgálatokat végezni, mielőtt következtetéseket lehetne levonni. Az Írországban folyó munkával ellentétben a norwich-i Sainsbury Laboratóriumban már a végéhez közeledik egy hároméves, a brit környezetvédelmi, élelmezési és vidékügyi minisztérium (DEFRA) által támogatott szabadföldi kibocsátási vizsgálat, amelyben azt vizsgálják, hogyan működnek a rezisztenciagének szabadföldi körülmények között.

„Anélkül, hogy a gént kitennénk egy valódi, természetes populáció hatásainak, nem lehet biztosan eldönteni, hogy vannak-e olyan burgonyavésztörzsek, amelyek leküzdik a gén hatását” – magyarázza Simon Foster, a Sainsbury Laboratórium laborvezetője.

A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy az Rpivnt 1 gén kitűnően működik szabadföldi körülmények között, és az összes vizsgált brit burgonyavésztörzs ellen hatásos, többek között az A1-pink6 és az A2-blue13 ellen, valamint a Green-33 holland törzs ellen is, amely kevésbé érzékeny fluazinamra.

Image Text

Az Rpi-vnt 1 génnel tovább folytatódik a munka, amelynek végső célja Dr. Foster magyarázata szerint több rezisztenciagén kombinálása egyetlen burgonyafajtában a rezisztencia spektrumának növelésére, valamint a rezisztencia tartósabbá tételére. Bár jelenleg a Desirée fajtával dolgoznak, lehet, hogy később más fajtákat, például a Maris Pipert is bevonják a vizsgálatokba.

„Most már többet tudunk arról, hogy ténylegesen hogyan működnek az R-gének, így olyan R-géneket tudunk bevetni, amelyekről tudjuk, hogy a Phytophthora nem fog bírni velük.” E gének egy részét dél-amerikai burgonyafajokból szelektálják.

„Ott nagy változatosságban fordulnak elő ilyen gének. Nekünk olyan génekre van szükségünk, amelyek hatásosak az Európában előforduló Phytophthora-törzsekkel szemben, és van is jó néhány jelöltünk, amelyek mind felhasználhatók lesznek más rezisztenciagénekkel való kombinációra.”

Dr. Foster úgy véli, hogy a transzgenikus módszerek alkalmazása a burgonya esetében a kombinált védekezési stratégia része lesz. Az eszközök készen állnak; a szabályozási folyamat teszi esztelenül költségessé és lassúvá a fejlesztést. Arra számít, hogy a termesztőknek még legalább öt évig kell várniuk arra, hogy kereskedelmi forgalomba kerüljenek a termeszthető fajták, de hangsúlyozza, hogy ez végső soron a szabályozó rendszeren múlik.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés