Hírlevél: 2012 November - December

Az EFSA nyilatkozata

EFSA Journal 2012; 10 (10): 2910
Hírek, 2012. 10. 31.

Image Text

Bírálat Séralini és mtsi. (2012) közleményéről, amelyben glifozát tartalmú szerek és az NK603 GM kukorica felhasználásával rágcsálókon végzett, kétéves etetési vizsgálatról számolnak be, és amely 2012. szeptember 19-én jelent meg elektronikus formában a Food and Chemical Toxicology című folyóiratban.


ÖSSZEFOGLALÁS

2012.szeptember 19-én Séralini és munkatársai a Food and Chemical Toxicology című folyóirat internetes kiadásában leírják kétéves, patkányokkal végzett etetési kísérletüket, amelyben a Roundup WeatherMAX® herbiciddel és anélkül termesztett, genetikailag módosított (GM) NK603 kukorica, valamint az egymagában alkalmazott Roundup® GT Plus herbicid egészségre gyakorolt hatását vizsgálták. (Mindkét Roundup termék glifozátot tartalmazó gyomirtó szer.)

Az Európai bizottság felkérte az EFSA-t, hogy bírálja el ezt a közleményt, és állapítsa meg, hogy szükséges-e további magyarázatot kérni a szerzőktől. Az EFSA megjegyzi, hogy Séralini és mtsi. (2012) cikkének nem világosak a célkitűzései, a közlemény nem kielégítő módon írja le a kísérletet, kihagyva a kísérleti elrendezésnek, a kísérlet levezetésének és az eredmények elemzésének sok fontos részletét. E részletek ismerete nélkül nem lehetséges érdemben értékelni az eredményeket.

A Séralini és mtsi. (2012) által leírt kísérleti elrendezés, eredmények és adatelemzés alapján nem lehet következtetéseket levonni a kezelt csoportok közötti tumorgyakoriságbeli különbségekről. Külön kiemelendő, hogy Séralini és mtsi. (2012) kezelésenként, nemenként 10 patkány vizsgálata alapján vonnak le következtetéseket a daganatképződés gyakoriságáról, ami nem elegendő állatlétszám ahhoz, hogy különbséget lehessen tenni a kezelés specifikus hatásai és a véletlenszerű daganatképződés között patkányoknál.

Figyelembe véve, hogy ez a vizsgálat, ahogy Séralini és mtsi. (2012) cikkében le van írva, kísérleti elrendezésében, adatelemzésében és adatközlésében egyaránt nem kielégítő, az EFSA úgy értékeli, hogy tudományos színvonala biztonságossági felmérés céljára elégtelen.

Ezért az EFSA arra a következtetésre jut, hogy ez a vizsgálat, ahogy Séralini és mtsi. (2012) cikkében le van írva, nincs hatással a glifozát folyamatban lévő újraértékelésére, és nem lát indokot arra, hogy új vizsgálatot indítson az NK603 kukorica és a vele azonos eseményt tartalmazó, genetikailag többszörösen módosított növények meglévő biztonságossági értékelésének módosítására.

Az EFSA lehetőséget nyújt Séralininek és munkatársainak, hogy vizsgálatukkal kapcsolatban további információt közöljenek az EFSA-val. Az Európai Bizottság kérésére, EFSA-Q-2012-00841 sz. kérdés, jóváhagyva 2012. október 3-án.

Köszönetnyilvánítás: Az EFSA köszönetét fejezi ki munkatársainak, Saghir Bashirnak, Per Bergmannak, Daniele Court Marquesnak, Claudia Paolettinek, Manuela Tiramaninak, Dider Verloonak és Elisabeth Waigmann-nak e tudományos véleményezés során nyújtott támogatásukért. Az EFSA szintén köszönetet mond e nyilatkozat lektorainak, Andrew Chessonnak (a GMO-bizottság tagjának) és Alberto Mantovaninak (a PPR-bizottság tagjának).


©Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság, 2012
Kulcsszavak: NK603 kukorica, Roundup, glifozát, kísérleti elrendezés, patkány/rágcsáló etetési vizsgálat, toxicitás, karcinogenitás

Hivatkozás javasolt módja: Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság; Bírálat Séralini és mtsi. (2012) közleményéről, amelyben glifozáttartalmú szerek és az NK603 GM kukorica felhasználásávalrágcsálókon végzett, kétéves etetési vizsgálatról számolnak be, és amely 2012. szeptember 19-én jelent meg elektronikus formában a Food and Chemical Toxicology c. folyóiratban.

EFSA Journal 2012; 10(10):2910. [9 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2910. Internetes elérhetőség: EFSA Journal

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés