A Monsanto válasza a francia kutatók patkányokkal végzett vizsgálatára

Hírek, 2012-10-30 17:47:56

A hét elején a Food and Chemical Toxicology folyóiratban megjelent egy francia egyetemi kutatócsoport cikke, amely azt állítja, hogy egészségkárosodást mutattak ki GM kukoricával táplált laboratóriumi patkányokban. A munkát számos tudós tanulmányozta és véleményezte interneten vagy nyomtatásban közölt hozzászólásban.

A Monsanto is értékelte a tanulmányt, és a cég összefoglaló véleménye a következő:
Ez a munka nem elégíti ki az ilyen jellegű tudományos kutatások minimálisan elfogadható standard követelményeit, a közölt adatok nem támasztják alá az eredményeket, és a következtetések biztonsági felmérés céljára nem használhatók. Toxikológusok és közegészségügyi szakértők alapvető problémákat látnak a vizsgálati elrendezésben. Nincsenek megadva a vizsgálat elvégzésére vonatkozó kritikus fontosságú adatok, és a bemutatott adatok nem támasztják alá a szerzők következtetéseit.

A fő hiányosságok többek között a következők:

 • A kísérleti protokoll nem felel meg az OECD szabványnak.
 • A felhasznált kukorica eredete és minősége tisztázatlan.
 • Hiányoznak az élelemkészítés és a táplálékfelvétel kritikus fontosságú részletei.
 • Teljesen hiányoznak a máj- és vese-hisztopatológiai állításokra, a májfunkciós tesztekre és a citokróm- aktivitásra vonatkozó adatok.
 • Hiányzik a mortalitási és tumorgyakorisági végpontokra vonatkozó statisztikai analízis.
 • A vizsgálat valamennyi csoportjában a mortalitási arány és a tumorok előfordulási gyakorisága az erre a laboratóriumi patkánytörzsre vonatkozó normális határok közé esik – ez a törzs a tumorok magas előfordulási gyakoriságáról ismert.
 • A bemutatott adatok nagyon szórványosak, hím és nőstény állatok esetében eltérő módszerekkel nyerték azokat, és nem elegendőek a levont következtetések alátámasztásához.
 • Az egész vizsgálatban sehol nem érvényesül a dózis-válasz összefüggés.

A genetikailag módosított kukoricával végzett kísérlettel kapcsolatban közölt eredmények magyarázatára nincs elfogadható mechanizmus, és az eredmények ellentmondásban állnak az eddig kapott jelentős mennyiségű tapasztalattal és az eddig végzett nagy számú tudományos vizsgálattal. Széles körű állatkísérletek és in vitro (kémcsőben) végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy a glifozát nem okoz sem rákot, sem daganatokat, és az endokrin rendszerben sem okoz zavarokat. Ez a vizsgálat nem közöl olyan információt, amely megkérdőjelezné a glifozáttal, illetve a Roundup herbicidekkel végzett igen alapos biztonságossági értékeléseket.

Image Text

A cikk letöltése pdf formátumban.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés