Hírlevél: 2012 November - December

Az új nemesítési módszerekről - innovatív és változatos európai mezőgazdaság biztosítása

Hírek, 2012. 10. 23.

Az EU mezőgazdaságának hozzájárulása létfontosságú szerepet játszik Európában a tudásalapú biogazdaság építésében, az élelmiszer-biztonság és – biztonságosság problémáinak megoldásában, azéghajlatváltozás hatásainak enyhítésében és a foglalkoztatottságmegőrzésében. Miközben a világ élelmiszerigénye emelkedik és az élelmiszer termelés fokozódó nehézségekkel találja magát szembenaz éghajlatváltozás és a piacok ingatagsága miatt, most fontosabb, mint valaha, hogy az EU fenntartsa mezőgazdasági tevékenységét és annak versenyképességét.

2011-ben a G20 országok a világ mezőgazdasági termelésének a termelékenység javításán keresztül való emelésére szólított fel. Az EU-ra, amely jelenleg mezőgazdasági termékekre, közöttük szántóföldi haszonnövényekre nézve is nettó importőr, nagy szerep vár ebben.

A modern biotechnológia az egyik olyan, kulcsfontosságú technológia, amely jelentősen képes hozzájárulni e problémák megoldásához azáltal, hogy kívánatos tulajdonságokat juttat be pontosan és hatékonyan különféle növényekbe. A mezőgazdasági növényeknek nagyobb termést kell hozniuk és ellenállóbbaknak kell lenniük a betegségekkel, a kártevőkkel, a meleggel, a szárazsággal és az elárasztással szemben, ugyanakkor jobb és hatékonyabb tápanyagfelvétellel is rendelkezniük kell. A modern növénynemesítés és a növényi biotechnológia nemcsak abban segít, hogy kevesebb földterületen értékesebb fehérjét lehessen termelni, hanem összességében pozitív hatással van a környezetre és a biológiai sokféleségre, hozzájárulva a fenntartható mezőgazdaság céljának megvalósításához.

Ezért „A jövő növényei” európai technológiai platform (ETP) meg van győződve arról, hogy Európa nem létezhet a növénynemesítési módszerek folyamatos fejlődése nélkül, amelyek segítenek legyőzni a hagyományos nemesítés egyes korlátait és szélesítik az EU-ban kifejlesztett termékek skáláját, nagyobb választékot kínálva olyan termékekből, amelyek kifejezetten az európai gazdák, termesztők, feldolgozóiparok és fogyasztók szükségleteinek kielégítését szolgálják. Az EU-székhelyű vállalatok és közfinanszírozású kutatóintézetek kiemelkedő szerepet játszottak és játszanak az új növénynemesítési módszerek kutatásában és fejlesztésében. „A jövő növényei” ETP újra megerősíti erre vonatkozó álláspontját, amely a platform küldetésének a középpontjában áll: előmozdítani és támogatni Európában a stratégiai értékű és versenyképes kutatást, mint az európai növénytudományok közös alapját az ipar, a gazdálkodók és az egyetemek/kutatóintézetek számára.

Image Text

Mint minden gazdaságosan működő vállalkozáshoz, így a hatékony és fenntartható mezőgazdasági termeléshez és a gazdák versenyképességéhez is alapvető fontosságú az innováció. Az ipar, a gazdák és az egyetemek/kutatóintézetek ezért aggodalommal figyelik a jelenlegi vitát az új nemesítési módszerek jogi osztályozásáról az európai GMO-törvényhozásban. „A jövő növényei” ETP-t aggodalommal tölti el, hogy egyre több és több eljárásnak és terméknek kell majd költséges és hosszadalmas engedélyezési eljáráson átmennie – mint amilyenen a genetikailag módosított szervezeteknek (GMO-knak) kell átesniük – még olyan esetekben is, ahol a kereskedelmi forgalomba kerülő rész (a végtermék) nem tartalmaz idegen eredetű DNS-t, vagy ahol a szóban forgó termék semmiben sem különbözik a hagyományosan nemesített növényektől.

Az Európai Bizottság több tudományos testületet megbízott nyolc különböző nemesítési módszer értékelésével (oligonukleotid irányította mutagenezis; cinkujjnukleáz-technológia; RNS-függő DNS metiláció; ciszgenezis; oltás GM alanyra; reverz nemesítés; Agro-infiltráció; szintetikus genomika), amelyek már eljutottak a nemesítési célú kutatásban való felhasználásig, sőt néhány közülük már a gyakorlati nemesítésben is használatos.

„A jövő növényei” ETP üdvözli az EU tagállamok szakértői munkacsoportjának, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak (EFSA) és az EU Közös Kutatóközpontjának jelentését. Mindezek a jelentések arra a következtetésre jutnak, hogy a GMO jogi definíciója az új nemesítési módszerek többségére nem vonatkozik, vagy hogy ezek a módszerek a törvényekben már lefektetett kivételek közé tartoznak, vagy pedig azok közé kellene őket áthelyezni, mivel nem különböznek a hagyományos nemesítéssel kapott növényektől.

„A jövő növényei” ETP támogatja ezt az értelmezést, és felszólítja az Európai Bizottságot, hogy

 • vegye figyelembe ezt az új, tudományosan megalapozott bizonyítékot a modern biotechnológia eredményeképp kifejlesztett új nemesítési módszerek szabályozási lehetőségeinek mérlegelésekor. Ahol az idevonatkozó 2001/18/EK irányelv megköveteli, a nemesítési módszerek felmérése meg fog történni.
 • biztosítsa, hogy a szabályozó felügyeletre vonatkozó döntés folyamata átlátszó legyen, és hogy a döntéshozatalhoz felhasznált bizonyítékok a szélesebb tudományos közösség számára hozzáférhetők legyenek. „A jövő növényei” ETP azt kéri, hogy az új nemesítési módszerek szabályozása továbbra is megbízható tudományos alapokon álljon, a rendelkezésre álló bizonyítékok és elemzések szilárd alapján.
 • nyújtson jogi biztonságot a növényi és mezőgazdasági szektornak. A növénynemesítésben és a fajtafejlesztésben általában 7-10 év telik el az alapkutatástól a kereskedelmi termék forgalmazásáig. Ezért a vállalatok számára létfontosságú, hogy már most biztosak lehessenek abban, hogy befektetéseik nem lesznek hiábavalók, és hogy jövőbeli termékeik nem esnek áldozatul a bizonytalan kimenetű, politizálódott szabályozási eljárásoknak, mint ahogy ez a GMO-kkal történt.
 • vegye figyelembe az Európai Vetőmagszövetség (ESA) ajánlását és tegyen közzé interpretatív kommunikációs dokumentumot az EU tagállamok szakértői munkacsoportjának jelentése alapján, amely értelmezi a 2001/18/EK irányelvet a megbeszélés tárgyát képező nemesítési módszerek szempontjából, és a későbbi új nemesítési módszerekhez szükséges értelmezéshez is hivatkozásul szolgálhat. Ez a hivatkozásul szolgáló dokumentum megteremtené a jogi biztonság szilárd alapját a K+F beruházások folytatásához és az új nemesítési módszerek alkalmazásához.

Image Text

Ha az új nemesítési módszerekkel kifejlesztett fajták az EU-ban a GMO-szabályozás hatálya alá esnek, ez negatív gazdasági következményekhez vezet és komoly akadályt jelent e termékek kereskedelmi forgalomba hozása során, különösen a kiesés középvállalkozások számára. Sőt ez az európai gazdák versenyképességét is ronthatja, és végső soron a fogyasztókat is érintheti az élelmiszerárak emelkedésén keresztül. Ráadásul az új nemesítési módszerekkel kifejlesztett növényeknek a világ többi részéhez képest eltérő osztályozása a versenyképesség elvesztésével járna, ahogy ez már bekövetkezett a jelenleg GM-ként nyilvántartott fajták esetében.

Ennek hatására a saját európai fejlesztésbe, nemesítésbe és termelésbe való beruházás helyett az import részesül előnyben, és a növénynemesítő tevékenység a hozzá szükséges szakértelemmel együtt kivándorol Európából. Ha bármilyen bizonytalanság megmarad arra vonatkozóan, mi lesz a hatása az európai GMO-törvényhozásnak az új nemesítési módszerekkel létrehozott fajtákra, az a jelenlegi technológiaellenes európai légkörben oda vezet, hogy ezeket az innovációkat nem fogják használni, és a jobb tulajdonságokkal bíró fajták felé vivő haladás lelassul.

„A jövő növényei” ETP küldetése annak biztosítása, hogy Európa növényi és mezőgazdasági szektora megtartsa az innovációra való törekvését, nagy teljesítményét és nemzetközi versenyképességét. Ezért „A jövő növényei” ETP hangsúlyozni kívánja, hogy az EU átfogó politikai céljait – nevezetesen az innovációs kapacitás, különösen a kkv-k támogatását és Európának tudásalapú biogazdasággá való fejlesztését – nem szabad indokolhatatlan és szükségtelen, terhes szabályozási követelményekkel gátolni, ahogy ez jelenleg a GMO-k esetében történik.

„A jövő növényei” ETP felszólítja az Európai Bizottságot, hogy aktívan támogassa az új nemesítési módszerekkel kapcsolatos ésszerű megközelítést mind a európai szabályozás területén, mind pedig a nyilvános vitában.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés