Hírlevél: 2012 November - December

Az Európai Bíróság megerősíti a GM növények termesztéséhez való jogot

Hírek, 2012-10-17 20:40:20

Image Text

Az Európai Bíróság döntése tisztázta az EU tagállamokban történő GM-növénytermesztésre vonatkozó jogi követelményeket.

A döntés megerősíti azoknak a nemzeti felhatalmazásoknak a jogszerűtlenségét, amelyeket a GM növényeknek az európai jog szerinti engedélyezésén felül vezettek be, és megerősíti azt is, hogy a GM növények termesztéséhez nem kötelező a egymás melletti termesztést (koegzisztenciát) szolgáló intézkedések megléte. Paolo Marchesini, a DuPont Pioneer munkatársa úgy nyilatkozott, hogy „igazán elégedett az Európai Bíróság mai döntésével”.

„Ami más országokban folytatott GM-növénytermesztésünket illeti, mi mindig is saját szigorú, nemzetközi szinten is elfogadott termékgondozási szabványainknak megfelelően tevékenykedtünk annak érdekében, hogy megelőzzük a keresztbeporzást.”

A genetikailag módosított növények problémája továbbra is szenvedélyes vitákat kelt. Májusban körülbelül 200 aktivista tiltakozott a GM növényekkel végzendő szabadföldi kísérletek ellen.

„Az alapélelmiszer-növényekkel folyó kísérletek súlyos fenyegetést jelentenek az élelmiszerbiztonságra nézve. A rugalmasság alapja a sokféleség, nem pedig a GM monokultúra” – mondta Gathuru Mburu, az African Biodiversity Network (Afrikai Biodiverzitás-Hálózat) koordinátora. „Azok mögött a szónoklatok mögött, amelyek az sulykolják: az éhező világ táplálásának kulcsa a GM technológia, a háttérben egész másról van szó – ellenőrzésről és nyereségről.

Az igazság az, hogy élelmiszernövényeinkben sokféle genetikai tulajdonságnak jelen kell lennie ahhoz, hogy túléljük a kedvezőtlenebbre forduló éghajlat hatásait. Az embereknek mindenekelőtt kézben kell tartaniuk saját vetőmagellátásukat” – mondta.

Az Európai Bíróság döntése az olasz államtanács hivatalos kérvényét követően született meg, amelyet a Pioneer Hi-Bred Italia cég az olasz mezőgazdasági minisztérium ellen indított perével kapcsolatban nyújtott be. A Pioneer amiatt perel, hogy a minisztérium gyakran megtagadta az engedélyt a GM vetőmagtermékek termesztésére Olaszországban. A minisztérium szerint az engedélyek megtagadásának az volt az oka, hogy nem léteznek hivatalos nemzeti koegzisztencia-irányelvek.

„A DuPont Pioneer most az olasz államtanács végső döntésére vár a mezőgazdasági minisztérium ellen folyamatban lévő peres ügyében” – mondta Paolo Marchesini. „Reméljük, hogy hamarosan megszűnik a termesztésre jelenleg vonatkozó tilalom, amely megtagadja a gazdáktól a szabad döntés jogát arra vonatkozóan, hogy GM növényeket vagy hagyományos haszonnövényeket termesszenek, amint ezt az EU törvényei megengedik” (90/220/ EK irányelv, összhangban az 1829/2003/EK rendelettel és a 2001/18 /EK irányelvvel).

Image Text

Olaszországban a GM kukorica termesztésbe vonása várhatóan 40,6 millió euróról 108,2 millió euróra növeli a kukoricatermelést, a kártevőkkel való fertőzöttség és az azok okozta kár szintjétől függően.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés