Ciolos a mezőgazdasági és élemiszerkutatásra helyezi át a hangsúlyt

Philip Case
Hírek, 2012. 03. 31.

Dacian Ciolos, az EU mezőgazdasági biztosa a tudósok és a gazdálkodók közötti kommunikáció javítását sürgette a legújabb mezőgazdasági és élelmiszer-kutatások témájában.

Image Text

A mezőgazdasági kutatást és innovációt „túl régóta hagytuk visszahúzódni a kutatólaboratóriumok és a tudományos közlemények félhomályába” – mondta Ciolos egy konferencián, amelynek témája „Az innováció megerősítése és a kutatási eredmények átadásának előmozdítása az EU mezőgazdaságában”.

Ehelyett minden jó ötletet „meg kell ismertetni a gazdaságokkal, beleértve a kis gazdaságokat is”. Ciolos kiállt amellett, hogy a gazdálkodókat is megilleti az azonnali hozzáférés az új tudáshoz.

„Biztosítanunk kell azt, hogy minden érdekelt fél integrált módon együtt dolgozzon, és hogy a jó ötletek ne maradjanak a tudományos közleményekben elzárva, hanem jussanak el minden résztvevőhöz.”

A természeti források kezelése

Március 7-én, szerdán Brüsszelben több mint 300 érdekeltből, kutatóból és egyetemi oktatóból álló közönség előtt Ciolos kijelentette, hogy a mezőgazdasági termelékenység javítására irányuló kutatást a természeti források kezelésére is ki kell terjeszteni.

„A tudománynak a mezőgazdaság minden aspektusát figyelembe kell vennie, ahelyett, hogy kizárólag a termelésre koncentrálna” – mondta az EU mezőgazdasági biztosa.

Mezőgazdasági innováció

Ciolos az Európai Bizottság mezőgazdasági innovációra vonatkozó „nagyon ambiciózus javaslatainak” védelmére kelt, melyek, mint mondta, fenntarthatóbbá és versenyképesebbé fogják tenni az ágazatot, és különféle szinteken fogják támogatni a mezőgazdaságot.

A konferencia célja az EU-nak a mezőgazdasági szektor számára 2013-ban nyújtandó kutatási és innovációs támogatását alkotó fő elemek megvitatása volt.

A konferencia közvetlenül követte egy új EUstratégia, a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság 2014-2020” elnevezésű Európai Innovációs Partnerség (EIP) múlt heti bejelentését az innováció javítására a mezőgazdasági szektorban.

Ciolos hozzátette, hogy az intézkedések már készen állnak a Közös mezőgazdasági politika (CAP) második pillérében: például az innováció elősegítésére szolgáló kooperációs testületek, a gazdák számára szervezett tanácsadó szolgálat, valamint a gazdasági növekedést serkentő és állásteremtő befektetések mind segítik az EIP munkáját.

Image Text

A zárt ülés során Anne Glover európai tudományos főtanácsadó kijelentette: „egy dolog világos - a „minden marad a régiben” most nem választható.”

A skót egyetemek jelen lévő képviselője hangsúlyozta annak szükségességét, hogy „fokozódjon a változások sebessége” a tudósok és gazdák közötti távolság csökkentésében és a kutatási eredmények működő megoldásokra való lefordításában.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés